Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Margareta och Eric Modigs stiftelse Av den årliga avkastningen skall enligt gällande lagföreskrifter max 80 % utdelas som pris, benämnt "Modiska priset" till förtjänt forskare eller organisation verksam inom den medicinska fakulteten vid Umeå universitet, företrädesvis vid forskning inom ögats (gula fläcken), hjärtats och lungans områden. 7.850.347 kr
Jungqvistska Stiftelsens Stipendiefond Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång till i Motala stad hemmahörande behövande ungdom under 21 år. Efter studentstadiet kan för vidareutbildning räntefria lån beviljas mot betryggande säkerhet. 783.839 kr
Ragnar Ekströms stiftelse Stiftelsens ändamål är att stödja kulturen i Östergötland 782.416 kr
Kommunstyrelsens samstiftelse för f d Frostvikens kommun Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning får användas till allmännyttiga ändamål i Frostviken som kommunen anser bör stödjas. Avkastningen skall i första hand användas för ändamål som främjar jordbruket och därutöver till allmännyttiga ändamål som inte skall tillgodoses med allmänna medel. 78.213 kr
Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet Fondens uppgift är att genom fondavkastning stödja forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar och deras diagnostik och behandling vid Hjärtcentrum, Universitetet i Linköping. 7.815.029 kr
Stiftelsen Lögdeå Museum - Åbergsgården Att för framtiden bevara den kulturhistoriskt värdefulla egendomen - Åbergsgården, och att sprida kännedom om gårdens och byns historia samt ha till ändamål att äga och/eller förvalta till densamma anslagen eller upplåten eller av densamma förvärvadegendom och att i lämplig omfattning hålla denna egendom tillgänglig för allmänheten. Stiftelsen skall dessutom verka för att även andra historiskt värdefulla objekt i Lögdeå bevaras åt eftervärlden. 78.108 kr
Stiftelsen Familjerna Anders Anderssons och Johan Borglunds minnesfond Till barns ungdomsvård och fostran inom söndagsskola och ungdomsarbete inom Ragunda församling. 781.053 kr
Insamlingsstiftelsen till stöd för vård och omsorg i Borgholms kommun Stiftelsens ändamål är att främja vården av sjuka och behövande inom Borgholms kommun. 780.425 kr
Fritz och Martin Svenssons stiftelse Avkastningen skall användas till Emmaboda kyrkas och församlingshems vård och för den verksamhet som där bedrives. 779.816 kr
Stiftelsen Anna och Oscar Appelgrens minne En femtedel skall läggas till kapitalet. Återstående avkastning skall utdelas som stipendier åt skolelever från Östra Stenby församling med företräde för elever från grundskolan. 7.782.687 kr
Stiftelsen Nordingrås Framtid Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning som har till syfte att skapa förutsättningar för att främja Nordingrås utveckling. Stiftelsen skall vidare inom Nordingrå främja kulturella, konstnärliga eller jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. 776.750 kr
Första Majblommans forskningsstiftelse i Östergötland Stiftelsens ändamål skall vara att genom ekonomiska bidrag främja forskning med syfte att förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörning och skador, som kan ge upphov till fysisk och psykisk invaliditet hos barn.Bidrag ur stiftelsen skall utgå till personer som genom sin yrkesmässiga verksamhet är knutna till Östergötland. 776.020 kr
Stiftelsen LKAB:s fond till minne av Erik Hammarsten Fondens kapital och avkastning skall i första hand användas till att stödja verksamheten "Teknikens Hus", som syftar till att intressera barn och ungdom för teknik, i andra hand till ändamål som främjar teknisk utbildning och forskning vid Högskolani Luleå. 7.721.351 kr
Stiftelsen Olof Lindskogs fond Att motarbeta dåliga seder, främja flit, nykterhet, sparsamhet, företagsamhet och duglighet samt verka för att fostra kärlek till hembygd och fosterland. För vinnande av detta ändamål skall fondens avkastning användas till befrämjande inom Svegs kommun (undantagandes Svegsmons municipalsamhälle) samt i vissa fall inom Linsells och Lillhärdals kommuner av en rationell utveckling av jordbruket och dess binäringar därhän, att gamla självägande jordbruk bibehållas och förkovras och nya bärkraftigaegna hem på egen torva skapas och utvecklas. 771.779 kr
Stiftelsen Alreikska donationen Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till fem särskilda stipendier för studerande vid Uppsala Universitet samt fem särskilda stipendier för studerande vid Norrköpings Högre Elementar-Läroverk (numera de Geersgymnasiet), att det beräknade värdet av 25 tunnor råg och 25 tunnor korn årligen får överlämnas till Norrköpings kommunstyrelse att användas för Norrköpings kommuns samfond för lärares förkovran, att tio tunnor säd utbetalas [till nödige skrifmaterialier och premie-böcker åt Barnen vid Östra Eneby Socken Folkskola och åt samma sockens nattvardsbarn, äfven som till en och annan nyttig bok för Socken-bibliotheket derstädes]. Återstoden av avkastningen skall användas för att bereda och främja välartad och behövande ungdom tillhörande Norrköpings kommun den yrkesutbildning och personliga utveckling, som motsvarar dess gåvor och fallenhet och som icke åligger de legala barna- och ungdomsvårdsorganen att bekosta.Att bereda yrkesutbildning bör i regel ske med utnyttjande av redan befintliga offentliga och enskilda institutioner eller genom avtal med yrkesutövare. Särskilda utbildningskurser kunna dock vid behov anordnas om stiftelsens tillgångar det medgiva.Stiftelsen äger utöva tillsyn över att de unga, vilkas utbildning bekostas av stiftelsen, här nedan kallade stipendiaterna, utnyttjar erhållna stipendier och bidrag i enlighet med stiftelsens ändamål, för att befrämja deras fostran i kristen anda till goda karaktärer.I den mån stiftelsens tillgångar medger det må stiftelsen, när så befinnes ändamålsenligt, ekonomiskt stödja ungdomsföreningar eller klubbar i syfte att tillgodose såväl de ungas bildningsbehov och kroppsliga utveckling genom gymnastik och sport som befrämja deras karaktärsfostran.Det fullständiga ändamålet för stiftelsen återfinns i Anders Alreiks och Hanna Lovisa Alreiks testamente den 15 juni 1863 samt i Kammarkollegiets beslut 1979-10-12(dnr 24-975-79)och 2003-10-31(430-5440-03). 7.716.784 kr
Stiftelsen Kerstin och Olof Nilssons donationsfond Avkastningen skall användas till barn-, ungdoms- och musikverksamhet inom Laxsjö gamla församlingar samt i mån av tillgångar även inom Föllinge-Hotagen-Laxsjö församling. 77.138 kr
Fridastiftelsen Stiftelsens ändamål är att bedriva undervisning av barn och ungdomar i behov av läkepedagogik utifrån Rudolf Steiners andevetenskapliga forskning. 771.161 kr
Stiftelsen Carolina Schales Minne å Mamre Den disponibla avkastningen från stiftelsen förvaltade medel och fonder skall användas till verksamhet och individuell hjälp bland ungdomar i Norrköpings kommun, som av sociala skäl behöver stöd.Dock skall årligen minst 1/10 av avkastningen av stiftelsens medel, Henning Schales fond och de donationsfonder, som stiftelsen förvaltar tilläggas resp kapital. Därjämte skall beaktas att resterande avkastning icke får användas för ändamål, som skall bestridas av allmänna medel.Vid utdelning skall gåvotagaren - såväl juridisk som fysisk person - uppmärksammas på att gåvan kommer från Stiftelsens Carolina Schales minne å Mamre, så att stiftelsens namn hålles levande. 7.709.631 kr
Rundvirkesstiftelsen Att stödja verksamhet som är till gagn för det enskilda mindre skogsbruket, främst avseende rationell virkeshantering och virkeskvalitet. 7.702.854 kr
Insamlingsstiftelsen Strömsbergs Trädgårdar Stiftelsen skall arbeta för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljön på Strömsbergs gård i Jönköping till allmänhetens nytta och välbefinnande genom att restaurera och underhålla byggnader och trädgårdsmiljöer på området i och kring Strömsbergs gård samt att bedriva verksamhet förenlig med stiftelsens ändamål och anda. 76.963 kr
Berta o Sixten Åströms stiftelse Av stiftelsens avkastning skall varje år 10 % läggas till kapitalet. Resterande medel delas ut med 1/3 till kyrkans prydnad och förskönande, till musikinstrument och till musik- och körverksamhet och 2/3 till ideella föreningar verksamma inom församlingen. 769.570 kr
Stiftelsen Kungsportens Förskola Stiftelsens ändamål skall vara att bedriva förskoleverksamhet. Förskolan skall bedrivas i nära samarbete med Smyrnaförsamlingen i Huskvarna och ej strida mot dess etik och värderingar. 769.383 kr
Stiftelsen Hilda och Nils Petterssons minnesfond Fondens avkastning skall användas till försköning av Överluleå kyrka. 769.200 kr
Stiftelsen Hayska Familjefonden Att lämna understöd åt behöfvande personer, som äro ättlingar af Disponenten Anders Bernhard Hay och hans maka Clara Elisabeth Hay, född Sahlström, eller som äro eller varit gifta med ättlingar af nämnda makar. Ingår person av sistnämnda kategori nytt äktenskap med någon, som ej är ättling av Disponenten Anders Bernhard Hay och hans maka, upphör rätten till understöd från fonden. 7.677.395 kr
Nils Fredrik Svenssons stiftelse Stiftelsens avkastning skall årligen användas till välgörande ändamål inom Vånga socken på sätt kommunstyrelsen i Norrköpings kommun anser lämpligast. 766.000 kr