Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Samstiftelse för Kalls grundskolor Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, får användas till förmån för eleverna vid Kalls grundskolor företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,b) belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, d) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, e) förvärv av material eller andra saker. Avkastningen får inte användas för täckande av behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. 81.367 kr
Stiftelsen Ribbingska Gravkorskassan Stiftelsens ändamål är att bekosta och ombesörja underhållet av Ribbingska graven i Ekeby kyrka i Östergötlands län jämte det över graven befintliga gravkoret, vilket utgör kyrkans kor, ävensom av vapensköldar och andra föremål i kyrkan som höra tillsammans med friherrliga ätten Ribbing av Zernava. 8.127.498 kr
Ejnar Johanssons stiftelse Prydnad och förskönande av Sandseryds kyrka samt underhåll och blommor till gravplats. 81.268.271 kr
SP-Stiftelsen Stiftelsen har till huvudsakligt syfte att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande. 20 % av avkastningen skall läggas till kapitalet. 8.110.441 kr
Sparbanksstiftelsen Öland Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis på Öland genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreninssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. 81.094.431 kr
Stiftelsen Olle Olaussons Minnesfond Att utveckla och uppmuntra längdskidåkningen i Jämtland. Ur stiftelsen skall årligen utdelas ett stipendium tilll lämplig junior eller senior som visat osedvanligt goda resultat, tagit medalj, vid antingen nationella eller internationella tävlingar.Mottagaren av stipendiet skall i första hand vara någon som tävlar för en klubb inom distriktet Västjämtland. Om lämplig stipendiat ej finns inom Västjämtland skall stipendiet tilldelas någon i Jämtland. Stipendiet utdelas vid tidpunkt som styrelsenfinner lämplig. Styrelsen utser stipendiat. Stipendiets storlek skall vara ett belopp om högst avkastningen på förvaltat kapital. I detta belopp skall ingå eventuella avgifter för förvaltningen av stiftelsen. 810.831 kr
Gerda Gustafssons stiftelse Kapital och avkastning skall användas till barn och ungdomsverksamhet inom Fagerhults socken, såväl inom som utom den kyrkliga verksamheten. 810.457 kr
Sture Gillgårds stiftelse till förmån för Sällskapet Bikupan Stiftelsens ändamål är att lämna hjälp åt behövande ålderstigna personer, företrädesvis med hemvist i Norrköping, eller till svensk ideell sammanslutning med samma ändamål. 810.449 kr
Stiftelsen Aktiestinsens Gymnasiefond för järnvägsutbildning Stiftelsen skall genom årliga stipendier och bidrag till undervisning eller utbildning, stimulera och premiera välförtjänta och kreativa studerande vilket även inkluderar vuxenstuderande, inom ramen för järnvägsutbildningen vid den kommunala gymnasieskolan i Nässjö, Brinellgymnasiet. Stipendierna och bidragen kan också vara sökbara och avse utbildning och praktik för både grupp och individ. En referensgrupp bestående av ansvarig rektor jämte karaktärsämneslärare inom utbildningen bereder och lämnar förslag till stiftelsens styrelse. Stiftelsen skall ha en passiv förvaltning av donerade aktier. 8.079.401 kr
Komminister och fru Henning Bleumers stiftelse I enlighet med Kungl. Majt:ts medgivande den 9 mars 1951 skall stiftelsen disponeras för bildningsverksamhet bland ungdom inom Skärkinds socken, såsom t.ex. understödjande av aftonskolor, studiecirklar, deltagande i kurser och korrespondensundervisning, utdelande av stipendier för yrkesutbildning och annan medborgerlig utbildning samt understödjande av kyrklig barn- och ungdomsverksamhet. 8.079.393 kr
Stiftelsen Flickskolans samfond Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens skolväsen företrädesvis föra) belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,b) belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet,e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,f) förvärv av materiel eller andra sakerAvkastningen får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 807.796 kr
Stiftelsen August Peterssons Donationsfond till Ljungby Välgörande eller allmännyttigt ändamål. 802.073 kr
Lits och Kyrkås Brandförsäkringsbolags stiftelse för allmännyttiga ändamål Att ekonomiskt stödja föreningar med religiösa, sociala, ungdomsvårdande, idrottsliga, hembygdsvårdande eller därmed jämförliga ändamål inom bolagets verksamhetsområde. 800.907 kr
Stiftelsen Wifstavarfs Aktiebolags stipendiefond Stipendiat skall vara född i landskapet Jämtland eller i Bergs kommun samt ha bott i landskapet respektive kommunen i minst femton år. Högskolestuderande på utbildningslinjer om totalt minst 120 poäng och forskarutbildning kan erhålla stipendium. Studerande som har hunnit långt i sina studier och bedrivit dessa väl prioriteras. 800.716 kr
Beckmans stipendiestiftelse Stiftelsens avkastning skall åtnjutas av Ekeskolans elever. 798.813 kr
Edvard Andersson med syskon stiftelse Den årliga avkastningen av denna fond skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet och sedan erforderliga medel användts för att ombesörja skötseln av vissa gravar och sedan Fornåsa kyrkoråd erhållit fem procent av nettoavkastningen, användas för Svenska kyrkans missionsverksamhet. 798.673 kr
Stiftelsen Ekologiskt Semesterboende Att tillgodose ett allmänt intresse inom turistnäringen, nationellt såväl som internationellt, dels genom att lära ut kunskap om kretsloppsanpassat semesterboende och visa hur ekologi fungerar i praktiken, dels genom samverkan mellan - turismen, kommunen, föreningar och övrigt näringsliv - bidra till att skapa förutsättningar för omställning av boendet till ett ekologiskt boende. 796.298 kr
Stiftelsen Johanna Larssons donationsfond Sedan 10% av årliga räntan lagts till kapitalet skall återstoden utdelas till Jul till knypplerskor, med förmånsrätt för dem som arbetet för mig. Dock ej till dem som hava full fattigvård, eller till dem som ej har hemortsrätt inom kommunen. 7.942 kr
Stiftelsen Per Danielsson och Karin Nannesdotters donation Gårdens avkastning ska så användas att femton fattiga familjer inom Ökna församling helst sådana som icke åtnjuta fattigförsörjning att årligen erhålla 600 kronor vardera omkring 20 december, hvar vid kyrkoortens invånare hafva företräde.b) 5000 kronor årligen fördelas mellan de mest behöfande af församlingens nattvardsungdom inom det område som motsvarar Ökna församling såsom bidrag, hvilket understöd de genom kyrkorådets försorg böra erhålla något för konfirmationen och admitterandet till H.H Nattvard samtc) att återstoden av den behållna afkastningen i januari månad hvarje år ska delas ut som ekonomiska bidrag till behövande inom det område som motsvarar Ökna församling och räknas såsom medellösa och insättes hvarje barns andel genom kyrkorådets försorg i Ränte - och Kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm för beredande af livränta vid femtiofem års ålder. 7.901.353 kr
Stiftelsen Årad S:son Nobells minnesfond Att främja barn- och ungdomsverksamhet inom Rödöns församling. 790.068 kr
Stiftelsen Clara och Sjune Svenssons stipendiefond för Tekniska Gymnasiet i Östersund Stiftelsens ändamål är att medelst stipendier ekonomiskt stödja vid Tekniska Gymnasiet i Östersund studerande ungdom från Jämtlands län. Av donationens avkastning skall en femtedel (1/5) årligen läggas till kapitalet. Resten av årsavkastningen äger styrelsen, sedan därav bestritts de med stiftelsens verksamhet under året förenade kostnader, disponera för stiftelsens ändamål. Med utdelning av disponibla medel kan helt eller delvis anstå till ett kommande år. Tillägg genom donationsbrevet den 6/5 1970:För de nu överlämnade donationsmedlen skola i tillämpliga delar gälla samma riktlinjer och stadgar som enligt 1963 års donationsbrev, dock med det undantaget att stipendium skall kunna tilldelas elev med fallenhet för ekonomiska och/ellertekniska (naturvetenskapliga) studier. 7.894.375 kr
Stiftelsen Människan och Havet Skapa centrum för kust och skärgårdskultur, kulturhistoriskt bevarande av de seglande yrkesfartygen, pedagogiskt och socialt arbete för dagens människor, företrädesvis ungdomar. 7.891.295 kr
Stiftelsen Ingrid Halvarssons donationsfond Främja barna- och ungdomsvård,bistå åldringar och handikappade samt andra behövande. 78.887 kr
Östergötlands Flyghistoriska Stiftelse Stiftelsens ändamål är att i anknytning till och i samarbete med Flygvapenmuseum i Linköping främja vetenskaplig forskning och anskaffning av flyghistoriskt värdefull materiel etc angående flygvapnets historia och därmed sammanhängande frågor. 786.389 kr
Stiftelsen Träenigheten Stiftelsens ändamål är att främja forskning, utveckling och utbildning genom att bl a driva Skellefteå Träfestival. Vidare att främja nytänkande och nydaning kring trä i vid bemärkelse, bl a genom att inrätta ett Träpris som utdelas för förtjänstfulla insatser inom träområdet. 786.018 kr