Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1910

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
L O Kindbergs stiftelse Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom. 0 kr
Ottilia och Carl Kusoffskys donationsstiftelse Används till förmån för inom Örnsköldsvik församlings område bosatta familjer eller enskilda personers vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom. 0 kr
Signe och Reinhold Erikssons minnesstiftelse Används till förmån för skolelever inom Örnsköldsviks gymnasieskola som efter behovsprövning tilldelas stipendium för utbildning vid gymnasieskolan eller för fortsatt utbildning efter genomgång av skolan. Företrädesvis till barn från jordbrukarhem. 0 kr
Stiftelsen Norra Ångermanlands Kyrkliga Ungdomsgård Att äga och förvalta Dekarsögården. 0 kr
Stiftelsen Pensionskassan för beväringsmanskap och afskedade båtmän med deras enkor och barn inom Westernorrlands län 11 § Värnpliktiga hemmahörande i Västernorrlands län som skadas under värnpliktstjänstgöring eller under Sveriges fredsbevarande insatser i utlandet kan erhålla ersättning. Ersättningen skall också kunna utbetalas till fysisk eller psykisk rehabilitering av sådan person. (ändrad genom permutation 1999-06-18)12 § Efterlevande maka/make eller den som sammanbodde under äktenskapsliknande förhållanden med person som är ersättningsberättigad enligt 11 § skall också kunna komma i fråga för bidrag. (ändrad genom permutation 1999-06-18).13 § Upphävd genom permutationsbeslut 1999-06-1814 § Lever inte änka eller sammanboende utan endast oförsörjda barn, inträder de i moderns rätt till det i 12 § nämnda gratial, vilket av dem får åtnjutas till dess de uppnått 18 års ålder och även därefter, om Direktionen prövar omständigheterna därtill föranledda. (ändrad genom permutation 1999-06-18). 0 kr
Stiftelsen Per Bergmans donationsfond Fondens behållna avkastning skall årligen fördelas på följande sätt:a) 3/4 skola utdelas såsom stipendier till sådana mindre bemedlade ynglingar och flickor inom Timrå kommun, som visa utpräglad fallenhet och håg för studier och som efter avslutad folkskola fortsätta sina studier vid allmänt läroverk, kommunal mellanskola, högre folkskola, seminarium eller husmodersskola, eller som bedriva studier i musik eller konst samt jämväl till sådana mindre bemedlade ynglingar eller flickor, vilka väl vitsordade av vederbörande lärare och församlingens kyrkoherde, visa utpräglad fallenhet för något hantverk och önska utbilda sig i detsamma. För bedömandet av frågan om fallenheten bör därjämte intyg av någon känd och aktad hantverkare inom kommunenföretes av innehåll, att verkliga anlag föreligga och däremot svarande behov av utbildning förefinnes.b) 1/4 skall utdelas såsom bidrag till yrkesutbildning åt vanföra personer, vilka under minst tre år tillbaka varit kyrkoskrivna inom Timrå kommun. Vanförheten får dock under inga för-hållanden hava ådragits genom rusdryckers förvållande.c) Avkomlingar till mina syskonbarn skola, även om de äro bosatta eller kyrkoskrivna å annan ort inom Sverige än Timrå kommun, äga företrädesrätt till erhållande av här ovan i 5. a) och b) omnämnda stipedier och bidrag enligt där stadgade grunder. Dock skall denna särskilda företrädesrätt icke få avse mera än högst en femtedel av till fördelning tillgänglig avkastning. 0 kr
Stiftelsen Örnsköldsvik NyföretagarCentrum #VALUE! 0 kr
Stiftelsen Living Food International Stiftelsens ändamål är att främja utveckling och forskning i Levande Föda för Norden och övriga världen i överensstämmelse med Dr Ann Wigmores empiriska vetenskap:att stödja eller bedriva forskning och vård inom den naturvetenskapliga medicinen,Levande Födaatt självständigt eller genom att stödja andra medverka till publicering av litteratur inom naturvetenskaplig medicin, Levande Föda,att självständigt eller i samarbete med annan, bygga upp ett bibliotek inom Levande Föda till förmån för studier inom området,att insamla, nedteckna och sammanställa rön inom den naturvetenskapliga medicinen Levande Föda,att genom PR-verksamhet öka det allmänna intresset för Levande Föda,att utdela stipendier till personer som utmärkt sig inomforskning och/eller vård inom området Levande Föda. 0 kr
Stiftelsen MAF- Sweden Air Support Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande och utvecklingsverksamhet inom flygtransportområdet med särskild inriktning att förbättra transportmöjligheter för hjälpsändningar till nödställda människor i U-länder. 0 kr
Vally och August von Malmborgs stiftelse Stiftelsen har till ändamål att mottaga och förvalta tavelsamling samt de ytterligare föremål som donerats av Vally och August von Malmborg. 0 kr