Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Astrid och Åke Wahlgrens Stiftelse Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, Campus Kalmar.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer eller grupper i form avstipendier till de mest förtjänta magister eller fil.kand uppsatserna som framlagts vid institutionen. 843.569 kr
Stiftelsen Olof Johannissons Minnesfond Stiftelsen Olof Johannissons Minnesfond skall vara att till hjälpbehövande släktingar, inom testators släktkrets, lämna bidrag till sjukvårdskostnader i den mån kostnaden ej faller inom statligt, landstingskommun eller kommunalt åtagande eller annan ekonomisk ersättning. 841.965 kr
Stiftelsen B J Wesslers Donationsfond Minst 10 % av avkastningen skall läggas till kapitalet. Återstående medel är disponibel avkastning och skall utbetalas med:20% till stiftelsen Borgarhemmet, Sundsvall, att användas till en reparationsfond eller, när denna av hemmets styrelsen anses tillräckligt stor, tillföras hemmets byggnadsfond,20% till Borgarhemmets pensionärer, att efter styrelsens beprövande utdelas vid julhelgen till på hemmet boende mindre bemedlade åldringar,20% till mindre bemedlade pensionärer, bosatta inom nybildade Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974, efter till nämnden ställda och prövade ansökningar,20% för konvalescentvård och rekreationsresor till äldre sjuka kvinnor vilka eljest ej skulle ha ekonomiska möjligheter att bekosta sådana utgifter. Utdelning sker till kvinnor bosatta inom nybildade Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974, efter till nämnden ställda och prövade ansökningar,10% till Gustav II Adolfsföreningen i Sundsvall förbedrivande av välgörenhet bland åldringar inom Sundsvalls kommun och företrädesvis inom Sundsvalls Gustav Adolf församling,10% som bidrag till föreningar eller organisationer inom Sundsvallsdistriktet, som har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 8.418.012 kr
Göte Öhrskogs Gymnasiestiftelse Stiftelsen skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande och personal tillhörande gymnasieskolan i Nässjö kommun, varvid inbegripes även vuxenstuderande. Även studerande vid annan gymnasieskola kan komma ifråga om vederbörande har stark anknytning till Nässjö kommun. Stipendierna kan även avse utbildning och praktik för tid efter avslutad gymnasieutbildning. 8.410.269 kr
Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa Stiftelsen skall genom årliga utdelningar och stipendier, stimulera uppmuntra och premiera entreprenöriellt forsknings- och utvecklingsarbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. Forsknings- och utvecklingsarbetet ska utgå från Hälsohögskolan i Jönköping och inkluderar såväl hälsofrämjande, preventiva som rehabiliterande insatser. 8.399.025 kr
Stiftelsen Syskonen Karlbergs Donationsfond I första hand ska återstoden av avkastningen från ifrågavarande fond årligen utdelas till hjälp och vård åt behövande ålderstigna sjuka eller funktionsnedsatta hantverkare eller handlande i Kalmar, därvid de personer skola äga företrädesrätt, som varit verksamma i skobranschen. I andra hand ska återstoden av avkastningen årligen utdelas till behövande hantverkare eller handlande i Kalmar eller behövande anhöriga till dessa. 839.161 kr
Stiftelsen Thores Trios Minnesfond Stiftelsen skall tillgodose ett allmänt intresse inom kulturlivet i Kalix kommun och Båtskärsnäs samhälle. Stiftarna vill i det syftet säskilt stödja följande verksamheter:- Ungdomsaktiva grupper inom sång, musik och teater, både enskilt och i grupp- Folkets Hus verksamhet i Båtskärsnäs- Hembygdsföreningens verksamhet i Båtskärsnäs 839.129 kr
Brattåsstiftelsen för skogsvetenskaplig forskning Stiftelsen har att verka för och stödja sådan skoglig vetenskaplig forskning som avses i 53 § 1 mom e) kommunalskattelagen, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen. 83.723.302 kr
Elsa och Peter Strandbergs Stiftelse Donationsmedlens avkastning skall årligen i december månad, sedan all på kalenderåret utfallande utdelning å aktierna blivit tillgänglig för lyftning, fördelas enligt följande, en sjättedel skall utgivas till Mörsils församling för utsmyckning av Mörsils kyrka, företrädesvis vid julhelgen, en sjättedel skall utgå till Undersåkers församling för utsmyckning av Undersåkers kyrka, företrädesvis vid julhelgen, två sjättedelar skall utgå till Svenska Röda Korset att enligt beslut av överstyrelsen användas för hjälpverksamhet, företrädesvis i U-länderna, en sjättedel skall utgå till Lutherhjälpen - Svenska Kyrkohjälpen, Jakobsbergsgatan 19, Stockholm, för Lutherhjälpens internationella hjälpverksamhet, speciellt för dess arbete på skilda håll i världen för främjandet av barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning och/eller vård av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta, en sjättedel skall utgå till Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén, Östermalmsgatan 71, Stockholm, till förmån för nämnda stiftelses barn- och ungdomsvård samt hjälpverksamhet inom landet. 8.369.999 kr
Stiftelsen Erikssons-Esbjörnssons fond Främja barna- och ungdomsvård,bistå åldringar och handikappade samt andra behövande. 83.442 kr
Stiftelsen Gullersbo donationsfond Stiftelsens avkastning skall användas till hjälp åt behövande personer inom Ringarums församling. 8.336.464 kr
Stiftelsen Föremålsvård Stiftelsens ändamål är att bedriva vård och konservering av museiförmål, böcker och arkivalier samt digitalisering av fotografiskt material och dokument. Verksamheten skall drivas inom ramen för ett med staten upprättat avtal. 8.291.812 kr
Lars Cederlings stiftelse Stiftelsens årliga avkastning, sedan 1/10 därav lagts till kapitalet, användes till stipendier åt studerande från Norrköpings stad, vilka efter genomgången av obligatorisk skola bedriva fortsatta studier eller genomgå praktisk utbildning, varvid företräde skall givas fader- och moderlösa studerande. 829.110 kr
Stiftelsen Företagsam Skola i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens läns Stipendiefond Stiftelsens ändamål skall vara att främja utvecklings- och förändringsarbete i grundskola och gymnasium genom stipendier till lärare, skolledare eller elever, med hemort i Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län. 828.242 kr
Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning Stiftelsens ändamål är att åt tjänstemän, arbetsledare och arbetare, anställda vid Svenska Cellulosa Aktiebolagets och dess dotterbolag inom sundsvallsområdet (Sundsvallsbolagen), utdela stipendier och bidrag till föreläsningar, föreläsningsaftnar samt studieresor och annan yrkesutbildning inom eller utom Sverige. 8.271 kr
Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum Stiftelsen skall ha till syfte att för framtiden bevara den kulturhistoriskt värdefulla egendom, som anslagits till densamma, och att sprida kännedom om brukets historia samt ha till ändamål att äga och/eller förvalta till densamma anslagen eller upplåten eller av densamma förvärvad egendom och att i lämplig omfattning hålla denna egendom tillgänglig för allmänheten. 824.929 kr
Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden Avkastningen utdelas i första hand till äldre och behövande borgare, deras änkor och barn, eller till vissa yrkesidkare i staden och deras änkor och barn. Avkastningen utdelas i andra hand i form av stipendier för utbildning och vidareutbildning inom hantverk och handel för studerande och personer verksamma inom hantverk och handel, allt i Jönköpings kommun. 82.461.242 kr
Fröken Nanna Platzmans Stiftelse Sedan en tiondel lagts till kapitalet skall stiftelsens avkastning utgå i lika delar som bostadsbidrag till fyra obemedlade döttrar eller änkor efter ämbets- eller tjänstemän i första hand inom "ståndspersonklassen", vilka vid dödstillfället tillhört Sundsvalls stad. 823.824 kr
Allmänna skolstiftelsen för döva Till landets specialskolor för döva och hörselskadade. Avkastningen skall komma eleverna till del såsom belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik ellerannan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp för elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller för färvärv av materiel eller andra saker.Viss del av avkastningen kan tilldelas präster och konsulenter för att av dem användas i deras arbete bland vuxna döva och hörselskadade. 8.236.161 kr
Gustav och Olof Petersons stiftelse Uppförande och förvaltning av ett hem för ensamstående pensionärer i Vissefjärda samhälle. 823.097 kr
Stiftelsen Walter Jonssons minnesfond Stiftelsen skall tillgodose och understödja hjälpverksamhet bland behövande lokalt och nationellt. 822.609 kr
Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län. bl a genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses bl a genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län, får stiftelsen även främja landsbygdsutveckling, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det angivna geografiska verksamhetsområdet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer. 82.061.380 kr
E W Högbergs Minnesstiftelse Avkastningen skall användas för att bekosta vård och underhåll av i första hand en av skeppsredaren Emanuel Högberg och hans syskon till Grundsunda hembygdsförening skänkt fiskestuga (fiskeboning) med omkringliggande markområde samt i andra hand av kapellet i Skeppsmaln med tillhörande inventarier och omkringliggande markområde. 820.389 kr
Stiftelsen Diakonifonden Säterhyddan Diakonifonden Säterhyddan skall ha till ändamål att av dess årliga avkastning bereda bidrag till behövande inom Norrköpings församlingar för att underlätta deras ekonomiska möjligheter till sommarvistelse, varvid fondens styrelse även har i uppgift att söka kontakt med lämpliga objekt för att där kunna periodvis under sommartid anordna inackordering. 817.827 kr
Stiftelsen S.A och Mathilda Johanssons testamente Räntan skall utdelas till mindre bemedlade ägare av egna hem med minst två hektar jord såsom hjälp vid reparationer och uppförande av byggnader å det egna hemmet. Bidraget, som endast skola utdelas till personer inom Reftele socken, få icke överstiga fyrtio procent å det för arbetet ifråga upprättade kostnadsförslaget. 81.547 kr