Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Stiftelsen Hultsfreds kommuns skolsamfond Utdelningen skall komma elever vid kommunens grundskola och/eller gymnasieskola tillgodo samt företrädesvis användas för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik och idrott, - stipendier för fortsatt utbildning,- hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,- förvärv av material m m. 86.604 kr
Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings Universitet Fondens uppgift är att genom fondavkastningen - i enlighet med donationsurkunden - stödja inom universitetet bedriven cancerforskning, med särskild uppmärksamhet åt forskning bl a kring cancerogena faktorer i samband med arbetsmiljön. 8.651.002 kr
Insamlingsstiftelsen Fakher Mergasuri Foundation Insamlingsstiftelsens ändamål är att stödja en positiv och modern utveckling inom utbildningsväsendet i södra Kurdistan, genom att ekonomiskt och på andra sätt stödja elever/skolpersonal och skolor som har lyckats bra. 86.257 kr
Stiftelsen Sven Svenstrands Donationsfond Stiftelsens ändamål skall vara att pryda och vårda Östra Skrukeby kyrka ur stiftelsens medel och avkastning. 862.110 kr
Frans och Carl Kempes Minnesstiftelse 1984 Att med stipendier främja dels ungdoms utbildning inom ett vidsträckt ämnesområde till gagn för den skogliga och skogsindustriella verksamheten i Sverige och dels vetenskaplig forskning inom nämnda verksamhet. 8.611.542 kr
Stiftelsen Byggfonden Carlsund i Motala Stiftelsens ändamål skall vara att till fullföljande av den verksamhet som bedrivs, ekonomiskt bidrag till i första hand- personlig utrustning- förstärkt kostersättning- verktyg- kostnad för att stimulera eleverna att bli goda yrkesmän- ersättning för förstört material- bidrag till instruktörslöner- övriga med syftet förenliga ekonomiska bidrag som styrelsen är överens om 860.703 kr
Stiftelsen Virserum församlings samfond för socialt ändamål Samfondens avkastning skall användas till sociala ändamål bland behövande barn och ungdom, äldre och sjuka och andra inom Virserums församling. Ur fonden skall medel tagas för skötsel av donatorernas gravar i enlighet med vad som är angivet i donationsvillkoren.Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen och stadgar för samfonden. 86.032 kr
Stiftelsen Familjen Berglunds Fond för Ohs Bruks Kyrka Att tillhandahålla medel för att främja kristlig vård och fostran av barn från orten och utöva hjälpverksamhet bland behövande i kristlig anda samt att på olika sätt berika gudstjänstlivet i Ohs Bruks Kyrka. 8.577.281 kr
Stift J C Kempes Minnes Akademiska forskningsfond Att vid universitetet tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning, häri inbegripet studieresor med vetenskpligt syfte samt deltagande i vetenskapliga konferenser, i båda fallen såväl inom som utom landet. 8.550.075 kr
Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond Stiftelsens årliga avkastning skall helt eller delvis, sedan skatter och kostnader blivit betalda, användas för att främja ungdomsfotbollen i Sverige genom stipendier eller bidrag till enskilda personer eller sammanslutningar. 85.476 kr
Stiftelsen Anders Ljungstedts gymnasiums samfond Av den årliga avkastningen på samfondens tillgångar skall sedan skäliga förvaltningskostnader fråndragits, minst tio procent läggas till kapitalet. Den därefter disponibla avkastningen skall användas till förmån för eleverna vid gymnasieskolan Ljungstedtska skolan i Linköping företrädesvis som: 1) belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, berömvärd flit eller god kamratanda,2) belöning till elev som i övrigt visat förtjänstfulla insatser inom något yrkesområde,3) belöning till elev, för insatser inom elevernas föreningsverksamhet,4) stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,5) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamå eller6) förvärv av materiel eller andra saker för elevernas trevnad eller föreningsverksamhet bland dessa.I intet fall får emellertid avkastningen användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till de ursprungliga föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som får anses lämpligt.Avkastning, som inte utdelas, skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år. 8.546.326 kr
Stiftelsen Åminne Bruk Stiftarna vill genom bildandet av denna stiftelse bevara och vårda industriminnet Åminne Bruk samt driva ett aktivt och levande industrimuseum över järnhanteringen i ett småländskt perspektiv.Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, vårda och förvalta Åminne Bruk, Helmershus 6:52, Värnamo kommun, med befintliga anläggningar och inventarier. 853.474 kr
Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad Stiftelsens ändamål skall inledningsvis vara att från Kungsleden AB (publ) genom köp förvärva en nybildad fastighet bestående av en avstyckning från Sävsjö Vrigstad 3:12, som omfattar det gamla bankhuset i Vrigstad. Avsikten är vidare att stiftelsen utan vederlag från FöreningsSparbanken AB (publ) skall förvärva dels de äldre bankinventarier som förvaras i husets undervåning, dels det möblemang och de inventarier i övrigt som finns i husets andra våning.Efter dessa förvärv är ändamålet att för framtiden bevara och underhålla fastigheten med den inre och yttre miljön samt att hålla den tillgänglig för besök av allmänheten och för sammankomster. Banklokalen skall bibehållas i sitt nuvarande skick d.v.s. återspegla tiden vid början av 1900-talet. Lägenheten på andra våningen skall - efter restaurering - återspegla samma period för att tillsammans utgöra en enhetlig miljö. 853.270 kr
Stiftelsen samfonden i Åsbo församling Stiftelsens avkastning ska användas för utdelning till behövande inom respektive församlingar. 851.802 kr
Stiftelsen Systrarna Signe, Ebba, Agda Sjöstrands Minnesfond Ändamålet är att inom Överluleå församling främja vård av behövande åldersstigna sjuka eller på annat sätt behövande eller för främjande av barns, särskilt sjuka och föräldralösa, och ungdomsvård, fostran och utbildning genom personliga kontanta bidrag till de behövande eller deras vårdnadshavare/förmyndare. 851.760 kr
Stiftelsen samfonden för patienter vid Oskarshamns sjukhus Disponibel avkastning skall användas för patienter vid Oskarshamans sjukhus enligt följande:a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämradb) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta,c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta.Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna. 85.052 kr
Stiftelsen Silléns Innovationsfond Stiftelsen skall årligen, i samband med Svenska Gjuteriföreningen, 826000-5205 årsstämma, utdela stipendium/stipendier till en eller flera personer som företrädesvis är verksamma inom svensk gjuteriindustri eller har anknytning till gjuteriindustrin t.ex. konstruktörer och studerande och som har skapat en innovation inom området gjuteriteknik. Med området gjuteriteknik avses i detta sammanhang; metallurgi, metallografi, form- och kärntillverkning, smältning och metallbehandling, legeringar, efterbehandlingar, gjutgodsdesign, gjutgodsberedning samt processtyrning och miljö. Stipendier får utdelas till ett belopp som anges i § 11 i stadgarna. 850.238 kr
Stiftelsen Linköpings Nyföretagarcentrum Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med utbildning och kostnadsfrirådgivning i etableringsskedet. 849.984 kr
A W Hagstens stiftelse Stiftelsens avkastning skall, sedan fem procent därav lagts till kapitalet, årligen utdelas till Vadstena stad bosatta fattiga änkor och barn efter därstädes avlidna personer med företrädesrätt för behövande änkor och barn efter magistratspersoner och handlande. 847.674 kr
Stiftelsen Nyföretagarcentrum i Kinda Stiftelsen har till ändamål att- främja tillkomst och utveckling av nya företag inom alla branscher.- verka för företagens ökade överlevnadsfrekvens.- verka för en breddning av det lokala näringslivet.- utveckla nätverk för att stödja och stimulera företagande. 84.734 kr
Lars Magnus Trozellis stiftelse Stiftelsens avkastning skall användas till allmänt nyttiga inrättningar, stiftelser och anläggningar inom Norrköpings stad och dess nuvarande eller blivande område. 8.467.705 kr
Stiftelsen Ulf Svenssons Stipendiefond Stiftelsens ändamål är att ge anställda vid Kolmårdens Djurpark möjlighet till fortsatt utbildning främst inom området djurvård.Stipendier kan utdelas till ordinarie anställda vid Kolmårdens Djurpark som varit anställda minst tre år. 846.575 kr
Henrik Forssells stiftelse Stiftelsens uppgift är att i samverkan med kyrka, frikyrka, barnavård, skolväsende, äldrevård osv främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller att utöva hjälpverksamhet bland behövande oavsett ålder, åldersgrupp, yrke etc. Understöd och hjälpverksamhet begränsas ej till viss familj, familjer eller personer då det inte är möjligt förutse vem eller vilka som mest kommer att behöva understödet. Behov och förhållanden ändras ju dessutom ofta från tid till annan. Vid enskilt bistånd får ej släktförhållande, ras, hudfärg, säregna egenskaper etc vara hinder för ev tilldelning utan vägas in vid bedömning därtill. Arbetshinder, ohälsa, ekonomi, familjesplittring, föräldralösas, änkors och faderlösas belägenhet osv vägs också in vid bedömning om bistånd. Biståndet må kunna riktas till mat, kläder, bostad, omsorg osv om så blir bäst för mottagaren. Stiftelsens uppgift är även att bistå bistå kyrklig körverksamhet, kyrkoförsamling, frikyrka, bönhus, mission, lutherhjälp, IM (osv) Vid bistånd måste antalet biståndstagare begränsas till ett fåtal, kanske enbart till någon enstaka så att biståndet ger avsedd effekt. Även stiftelsens övriga biståndsområden måste begränsas och anpassas till stiftelsens förmåga. Medel för stiftelsens ändamål är begränsade enl § 4. Vid ev annonsering om stiftelsens verksamhetsområden begränsas dessa till stipendier för studier och utbildning eller för rådgivning vid yrkesval. Utvecklingen bl a inom teknik, data, IT osv kan innebära svårigheter vid yrkesval, omskolning etc. Vidare kan äldre vid konvalecens, rehabilitering och omvårdnad ansöka om bidrag.Ansökan skall vara skriftlig. För enskilda personer skall den innehålla uppgifter om ändamål, familjeförhållanden, intyg, inkomster före skatt och kostnader. För föreningar, organisationer etc. skall den innehålla uppgifter om ändamål, kostnader och årsredovisning. Om bidrag skulle erhållas, underlättas utbetalningen om bank- eller plusgirokonto anges. 8.460.617 kr
Regementsläkaren P I D:son Aschans och Emma Sofia Schmiterlöws donationsstiftelse Årliga räntan av denna fond skall, sedan en femtedel avsatts till fondens förökande, före jul i poster icke understigande tvåhundra (200:-) kronor utdelas till ålderstigna, medellösa och välkända kvinnor eller män tillhörande Eksjö stad och därstädes sedan minst tio år tillbaka mantalsskrivna, med företräde för dem vilka tidigare befunnit sig i lyckligare ekonomiska omständigheter. Den, som en gång erhållit dylikt understöd, därest icke särskilda omständigheter till annat föranleda, få till sindöd åtnjuta detsamma. 844.443 kr
Insamlingsstiftelsen Logehuset Orion 8.440 kr