Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Stiftelsen Ingemar Stenmarks Fjällvindenfond Att med stiftelsens disponibla avkastning främja Tärna IK Fjällvinden, dess funktionärer och aktiva idrottsutövare. Stipendium skall utdelas för förtjänstfulla insatser i klubbens namn under idrottsåret. Stipendium kan tilldelas en eller flera personer såväl som enbart klubben. Styrelsen äger besluta huruvida hela årsavkastningen skall utdelas i form av stipendier eller endast del därav, varvid återsåtende del skall tillföras fonden. Skulle av någon anledning stipendium ej utdelas något år skall hela årsavkastningen tillföras fonden. 891.296 kr
Stiftelsen Slagnäs Fritid & Näringsliv Stiftelsen har till ändamål att inom Arjeplog kommun och särskilt inom Slagnäs med närmaste omnejd förvärva, äga och förvalta fastigheter samt gemensamma anläggningar, samt rätt att anlägga byggnader.Stiftelsens verksamhet må jämväl omfatta bidragtill ideella föreningar och andra därmed jämförliga organisationer som har till syfte att främja Slagnäsbygden kulturellt, idrottsligt eller på annat jämförligt sätt. 890.057 kr
Alma Jonssons stiftelse Att 90 % av den årliga avkastningen delas ut i form av stipendier till mindre bemedlade, studiebegåvade nyktra och skötsamma studerande ungdomar, bosatta inom Umeå stads-, Ålidhems, Tegs, Umeå lands- och Tavelsjö församlingar, att användas för vidareutbildning. 890.057 kr
Stiftelsen Gummarpsfonden Användas till Aneby samhälles förskönande, såsom till utförande och underhåll af allmänna planteringar och parkanläggningar, försköning af gator och andra allmänna platser, konstnärliga anläggningar och dylikt. 88.996 kr
Jon Nilssons Trivselstiftelse Till förmån för inom Anundsjö församlings område anordnande av festligheter för fattiga inom Anundsjö ålderdomshem och sjukstuga varje år den 31 januari. 8.899 kr
Malmströms stiftelse För behövande patienter, i första hand lungsjuka med företräde för barn, från Kramfors kommun i enlighet med punkt 1 i Kammarkollegiets beslut 1973-02-12 angående frisängsfonder enligt följande:a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,c)till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,d)till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bdöms vara i behov av, dockej tandproteser och vanliga glasögon; samte)till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. 889.743 kr
Göte Nymans stiftelse för idrottsmän och idrottskvinnor Stiftelsen har till ändamål att främja och understödja idrottsmän och idrottskvinnor i sin utövning samt verka för en positiv utveckling i form av stöd av barn- och ungdomsidrott. 8.846.970 kr
Svenska Samernas Riksförbunds Insamlingsstiftelse Syftet med insamlingsstiftelsen skall vara att insamla medel för att med insamlade medel och deras avkastning långsiktigt stödja utvecklingen och bevarandet av:* Samisk kultur* Samiska rättigheter* Rennäringen och andra samiska näringar 8.829 kr
Stiftelsen Mitt Sommarbarn - Pinnarpsbaden Disponibel avkastning skall användas för att främja vård av barn i förskoleåldern, bosatta inom Linköpings kommun. 881.847 kr
Sven Christian Mobecks stiftelse Avkastningen skall användas till allmänt nyttiga inrättningar, stiftelser eller anläggningar inom Norrköpings stad och dess nuvarande eller blivande område. Varjämte förbehålles, att staden för all framtid ombesörjer och bekostar underhåll och vård i städat skick av Sven Crhistian Mobeck och hans systers gravplatser å stadens kyrkogård. Stiftelsens kapital får icke under någon förevändning förminskas eller, vare sig i sin helhet eller till någon del, användas, utan endast avkastningen därav ochdenna avkastning med all därå under sex års tid fallande ränta, ej förr än vid utgången av vart sjätte år. 881.000 kr
Calle och Elin Fants stiftelse Stiftelsens avkastning skall lika fördelas mellan till å ena sidan för bestridande av kostnader för sjuka sällskapsdjur som intages å det nu av Östergötlands läns Hushållningssällskap bedrivna djursjukhuset samt till de djur som kommer för undersökning och behandling, och som är från Östergötlands län samt å andra sidan till Linköpings Djurskyddsförening i enlighet med dess verksamhet. 880.160 kr
Erik och Asta Sundins stiftelse Stiftelsen skall hava till ändamål att medelst avkastningen av dess kapital bereda understöd för behövande ålderstigna eller sjuka personer i Norrköpings stad. 8.773.000 kr
Stiftelsen Svante och Ellen Höglins Minnesfond - Samfond Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får användas till Frösö kyrkas prydande. Avkastningen får inte användas till ändamål som ska tillgodoses med allmänna medel. 876.469 kr
Stiftelsen Sackaios Att främja vård och fostran av barn och ungdom samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande såväl i Sverige som i utlandet. 8.752.946 kr
Gymnasieskolans samstiftelse Avkastningen skall - sedan minst en tiondel lagts till kapitalet - användas till förmån för eleverna vid gymnasieskolan (dock ej elever vid Ljungstedtska skolan och vuxenstuderande vid Elsa Brändströms skola) i Linköpings kommun, som- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott- belöning till elev för insatser inom elevernas föreningsverksamhet- stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller- förvärv av material eller andra saker för elevernas trevnad eller för föreningsverksamheten bland dessa. 8.750.944 kr
Stiftelsen Syskonen Holmqvists Minnesfond Stiftelsens medel skall användas inom åldringsvården inom Boxholms kommun. 874.597 kr
Maj-Lis och Karl-Erik Wennerqvists stiftelse till förmån för Boxholms orienteringsklubbs ungdomsverksamhet Fondens ändamål är 1) Utbildning av ungdomsledare,2) Orienteringskurser för ungdom3) I övrigt allt som gynnar ungdomsverksamheti Boxholms orienteringsklubbs ungdomsverksamhet. 873.614 kr
Stiftelsen systrarna Karlsson i Gallejaur Att bevara helhetsmiljön på fastigheten Gallejaur 2:3 till den del som ingår i kultur- och naturreservatet som länsstyrelsen avser att bilda och att vårda marken, byggnaderna och lösöret på fastigheten så att det kulturhistoriska arvet kvarstår för framtida generationer samt verka för att besökanden skall få en god beskrivning av levnadsättet och levnadsvillkoren på fastigheten. 8.733.453 kr
Stiftelsen Mauritz Carlgrens Fond Stiftelsen har till ändamål att i första hand främja undervisning och utbildning genom lämnande av stipendier till anställda i den koncern i vilken Mo och Domsjö AB är moderbolag (MoDo-koncernen), som är knutna till koncernens skogliga verksamhet i främst landskapen Ångermanland, Västerbotten, Lappland och Norrbotten eller är avkomlingar till sådana anställda. Som anställd skall även anses tidigare anställd i MoDo-koncernen med anknytning till nämnda landskap och med avkomling skall i detta stiftelseförordnande förstås enbart barn och barnbarn till anställd definerad enligt ovan.I andra hand skall stipendier dessutom kunna lämnas till forskarstuderande vid den Skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges Lantbruksuniversitet för forskning berörande eller av betydelse för skogsbruket i ovannämnda landskap. Stiftelsen skall vid stipendieutdelningen äga rätt prioritera sådana forskarstuderande, som härstammar från, är bosatta i eller på annat sätt har anknytning till nämnda landskap. 8.725.494 kr
Stiftelsen Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond Att dels stödja arbetet i Ovikens Kyrkokör och Ovikens Manskör på sätt angives i Bilaga A till gåvobrevet, dels främja forskning i Ovikens sockens äldre historia fram till freden i Brömsebro år 1645 och de andra forskningsuppgifter, vilka angivas i Bilaga B. 8.723.618 kr
Stiftelsen Sámij åhpadusguovdásj /Samernas Utbildningscentrum Stiftelsens ändamål är att bedriva utbildning och annan kulturell verksamhet. 8.720.176 kr
Stiftelsen von Malmborgs gåvofond Bidrag ska utdelas till behövande församlingsbor företrädesvis inom den del av socknen, som ligger utom Borgs nuvarande municipalsamhälle. Härvid iakttages, att i första hand de komma i åtanke som haft arbete vid jordbruk, eller hantverk och som genom arbetsamhet, sparsamhet och bedrande vandel gjort sig förtjänta av hjälp på ålderdomen samt icke åtnjuta full försörjning av kommunen. De belopp, som utdelas, skola utgå såsom julgåvor, och må icke föranleda minskning av de understöd, som eljest kunna erhållas av kommunen. Julgåvorna utgå vardera med 2 000 kronor. 86.863 kr
Stiftelsen Holmöns Båtmuseum-Besökscentrum Att genom drift av ett båtmuseum förvalta den till stiftelsen överlämnade samlingen av gamla ortstypiska båtar och att hålla samlingen tillgänglig för allmänheten,att informera besökare till Holmön om det rörliga friluftslivet och om sevärdheter och aktiviteter inom natur- och kulturområdet på ön,att dokumentera och sprida kännedom om Holmöns och kustbygdens kontakter och kulturella gemenskap med kustbygderna på den finska sidan av Kvarken,att i övrigt medverka till utveckling och marknadsföring av Holmöarna såsom en resurs och ett besöksmål för kultur- och naturturism. 86.793 kr
Västra hälso- och sjukvårdsdistriktets stiftelse för medicinsk vård Samfondens avkastning skall användas till hjälp åt behövande patienter inom västra sjukvårdsdistriktet. 867.833 kr
Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor Stiftelsens ändamål är att bedriva och /eller understödja rehabiliteringsverksamhet företrädesvis vid särskilt för ändamålet upprättade anläggningar för personer med ryggåkommor (inkluderande nack-, bröst-, eller ländryggsåkommor), - företrädesvis för sådanan personer, som på grund av anställning eller på annat sätt har nära anknytning till huvudman i stiftelsen. 86.640.625 kr