Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skolahjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 91.376 kr
Stiftelsen John och John-Ingvar Lidbergs Minnesfond Stiftelsen har som ändamål att årligen fördela avkastningen på stiftelsens grundkapital till rehabilitering och hjälpmedel till en à två personer som skadats i samband med eller vid framförandet av motorfondon i företrädesvis Ljungdalen, Storsjö och Härjedalens kommun. 913.337 kr
Stiftelsen Norrköpings Barnkrubba Av den årliga nettoavkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.Disponibel avkastning skall i första hand användas för att i uppfostrande syfte och till lättnad för utom hemmet arbetande mödrar under söckendagarna ta emot och vårda deras barn i åldern 1 till 7 år samt att, sedan barnen kommit i skolåldern, bereda dessa tillfällen till intagande av måltider m m.I andra hand skall disponibel avkastning användas till stöd för barnomsorgen för åldersgrupperna upp till tolv år inom Norrköpings kommuns exempelvisa) för utflykter eller vistelse på lägerb) för att stimulera socialt, psykiskt och fysiskt handikappade barnc) för annat därmed jämförligt ändamål.Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. 9.131.913 kr
Samstiftelsen för diakonal verksamhet i Östersunds församling Av den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, 3/4 användas till diakonal verksamhet och 1/4 till behövande inom Östersunds församling (f d Östersunds stad), med företräde för kvinnor. 913.021 kr
Stiftelsen Norrbottens läns nödhjälpsfond Fondens avkastning må användas till avvärjande eller lindrande av nöd bland länets innebyggare, dock endast undantagsvis till direkt understödsverksamhet, ävensom till åtgärder, som befrämja länets materiella förkovran och därigenom äro ägnade att förebygga nödtillstånd.I den mån tillgång finnes, av årsavkastningen jämväl må beviljas bidrag till befrämjande av den andliga odlingen i länet.Den del av avkastningen, som icke under året disponeras för sålunda angivna ändamål, skall, sedan möjligheten uppstående förvaltningskostnader guldits, läggas till kapitalet.Fondens kapital får tagas i anspråk endast för det fall, att genom missväxt eller andra därmed jämförliga förhållanden inom hela länet aller mera avsevärd del därav uppkommer allmänt nödtillstånd, för vars avhjälpande eller lindrande kräves utomordentliga åtgärder. Beslut om användning av fondens kapital skall för att vara giltigt biträdas av landshövdingen. 912.850 kr
Stiftelsen Syskonen Lilly och Torsten Westbergs donation För främjande av barns eller ungdoms vård och fostran. Av fondens årliga avkastning skall 10 % läggas till kapitalet. 911.258 kr
Stiftelsen Flarkens by Stiftelsen har till ändamål att verka för Flarkens bys utveckling och fortbestånd, genom främjande av arbetstillfällen och näringsliv samt service, trivselskapande åtgärder, kulturbefrämjande och ideella arbetsuppgifter. Verksamhetsområdet omfattar Flarkens by. 909.200 kr
Familjen Danielssons stiftelse för kulturella ändamål i Kalmar Stiftelsens ändamål är att främja kulturell verksamhet i Kalmar. 90.908 kr
Stiftelsen Filippus Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utöva hjälpverksamhet, till bl a f d Sovjetunionen. 90.775 kr
Olof Johannissons Stiftelse Att främja medicinsk och kirurgisk forskning. Stiftelsens styrelse äger i enlighet med testamentet rätt att årligen bestämma om utdelningens storlek och hur ifrågavarande belopp skall utdelas. Det årliga utdelningsbeloppet utanordnas via Svenska Läkaresällskapet. 904.041 kr
Charlotte W Dicksons stiftelse Stiftelsens ändamål är att stödja och främja undervisning och utbildning i ämnen som omfattar hem och hushåll, företrädesvis inriktade på textila sysslor såsom vävning, knyppling, sömnad m m ävensom att i övrigt genom stipendium eller eljest stödjadet kulturella arbete som är förknippat härmed och som till stor del har djupa rötter i Vadstena med omnejd. Anslag och bidrag kan ske till organisationer och enskilda både på stiftelsens eget initiativ och efter ansökan. Enskilda sökande från tidigare Vadstena stad eller från Kylebergs säteri skall ha företräde framför andra enskilda sökande. Detagare i organisationsstödd verksamhet bör till stor del ha hemvist i sagda område. 902.593 kr
Bertia-stiftelsen Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom nuvarande Vetlanda kommun främja ungdomsverksamhet främst inom individuella idrotter, förutsättningar för dess utövande och därmed understöd för dess bedrivande.Dessutom skall stiftelsen årligen utdela penningmedel till Bertiapriset vars villkor framgår av bilagda skrivelse.Stiftelsens ändamål må dock ej vare sig nu eller i framtiden vara sådana, vilkas fullföljande kan omöjliggöra eller försvåra för stiftelsen att komma i åtnjutande av befrielse från skattskyldighet till såväl arvs- och gåvoskatt eller annan nu föreliggande eller i framtiden kommande dylik skatt för testamentariska förvärv av egendom som inkomstskatt. 901.363 kr
Stiftelsen Missionssällskapet Kyrkan och Samerna Stiftelsens ändamål är att på den evangelisk lutherska bekännelsens grund och i svenska kyrkans arbetsgemenskap verka för samebefolkningens utveckling i andligt, kulturellt och i socialt avseende. 9.013.065 kr
Stiftelsen Sven Söderlunds minnesfond Den årliga avkastningen av medlen skall användas så, att 1/3 utdelas som stipendier till ledare och aktiva idrottsutövare inom Kovlands IF. Resterande 2/3 används till bekostande av föreningens nuvarande och blivande anläggningar (idrottsplats, klubbhus, nöjespark eller annan av föreningens anläggningar). 901.151 kr
Stiftelsen Gottfrid Larssongården, Karen och Gottfrid Larssons donationsfond Staden skall förbinda sig att för all framtid hålla skulptursamlingen tillgänglig för allmänheten såsom ett museum benämnt "Gottfrid Larssons-gården", i den byggnad, där samlingen nu befinner sig eller annan lämplig byggnad å tomten nr 19. Tomten nr17, å vilken någon byggnad för närvarande icke finnes uppförd, må av staden försäljas, men skall köpeskillingen i sådant fall göras inkomstbringande samt avkastningen uteslutande användas till bestridande av kostnader för fastighetens och museets förvaltning. 898.365 kr
Signe Thorfinns Stiftelse Föremålet för stiftelsens verksamhet skall vara att utdela stipendier till legitimerade sjuksköterskor, vilka sedan minst två år varit yrkesverksamma i Jönköpings län, företrädesvis inom vård och omsorg. Stipendier kan ifrågakomma för följande syften:Fördjupningsutbildning på högskolenivå inom hälso-, sjuk- och socialvård, företrädesvis i de fall då vederbörande ej åtnjuter lön under studietiden;Deltagande i kurser, studieresor och konferenser i Sverige och i utlandet, förutsatt att dessa har vidareutbildningssyfte och att avrapportering sker av erhållna erfarenheter.Forsknings- och utvecklingprojekt, anordnande av seminarier o. likn., företrädesvis inom ämnet gerontologi. 8.983.234 kr
Stiftelsen Jönköpings kommuns samfond för vård av barn och ungdom Av den årliga avkastningen skall minst 10% avsättas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas för att främja barn och ungdoms vård och fostran i Jönköpings kommun i avseende på sådana ändamål och behov som stat, kommun eller landsting inte skall tillgodose med utdebiterade medel. Härmed får avses lägervistelser och därmed jämställda aktiviteter för barn. 89.745 kr
Bostadsstiftelsen Annebergshus Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till ändamål att främja bostadsförsörjning i f d Solberga kommun genom att köpa fastigheter för att uppföra och förvalta bostadshus ochförvalta bostadshus och affärslokaler.I stiftelsens verksamhet skall de kommunala självkostnads- och likställighetsprincipernaiakttagas. 8.973.000 kr
Valter och Gertrud Gryhlins utbildningsstiftelse Stiftelsens ändamål är att utge dels anslag till forskning dels stipendier till medicine studerandes inom Östergötlands landstingsområde fortsatta medicinska studier. Företräde skall gälla för forskning och studier inom ämnesområdena magsjukdomar, ögonsjukdomar och multipel skleros. Avkomlingar till donatorernas syskon Ebba Alfrida Föll, f Gryhlin och Ernst Wilhelm Johansson äger dock oavsett bostadsort och art av universitetsstudier rätt att intill år 2020 ansöka om stipendier. Stipendiernas storlek skall bestämmas allt efter sökandenas antal och deras föreliggande behov. 897.277 kr
Sveriges Urmakareförbunds Understöds- och Stipendiestiftelse Fonden har till ändamål attutbetala understöd till behövande medlemmar eller tidigare medlemmar och deras efterlevande ävensom till behövande personer som är eller varit anställda hos medlemmar i förbundetutbetala stipendier och premier till elever vid Stefanskolan i Borensberg och Liljaskolan i Vännäs.utbetala stipendier, premier och utbildningsbidrag för annan utbildning inom förbundets intresseområde. 896.643 kr
Stiftelsen Borgarhemmet i Sundsvall Borgarhemmets ändamål är att lämna kontanta bidrag till permanentboende åt behövande äldre aktningsvärda män och kvinnor, företrädesvis tillhörande köpmanna- hantverkare- och industriidkarekåren eller med dessa likställda personer, som drivit rörelse eller utövat motsvarande verksamhet, företrädesvis inom den del av Sundsvalls kommun som utgjorde Sundsvalls stad före år 1965 och som efter styrelsens prövning kunna finnas vara därav i behov, samt att i övrigt lämna dessa det understöd som stiftelsens tillgångar medger. 8.963.595 kr
Karin Helena och Fritz Daniel Anderssons och Henning Valfrid Törnqvists stiftelse I första hand skötsel av familjegrav nr 62-63, kvarter nr 1 å Borgsmo kyrkogård, Norrköping, samt familjegrav 36-36A kvarter 1, å samma kyrkogård. I andra hand till smyckning av Borgs kyrka, Norrköping, eller för annat kyrkligt ändamål inom sagda församling på sätt bemälda kyrkoråd finner ändamålsenligt och lämpligt. 895.011 kr
Stiftelsen Östersunds sjukhus frisängsfond Avkastningen av fonden får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för beredande av ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum, användasa) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämradb) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekostac) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedeld) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samte) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.Fondens avkastning må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medeleller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. 894.316 kr
Syskonen Karl, Josefina och Teresia Janssons Stiftelse Stiftelsens ändamål är att främja vården av reumatiskt sjuka inom Kalmar läns norra landstingsområde, i första hand genom att bidraga till behövande reumatiskt sjukas öppna eller slutna vård. 893.816 kr
Stiftelsen Pro Communicatio Nordica Att främja döva och dövblinda barn, ungdomar och vuxnas möjlighet till stöd, utbildning, språk, arbete och kultur samt främja dokumentation och vetenskaplig forskning. 893.235 kr