Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Stiftelsen för utbildning och forskning i kolorektal kirurgi (kolorektalstiftelsen) Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja forskning och utbildning inom bukorganens sjukdomar. Med utbildning menas symposier till vilka bl a inbjuds utländska forskare och även möjlighet att kunna delta i utländska symposier. Med forskning innefattas att på detta sätt få tillkomst till nya rön på området och vidareutveckla dessa samt bedriva uppdragsforskning. Enbart avkastningen av donationskapitalet får användas till ovannämnda ändamål. Bidrag som är specialdestinerade för ett ändamål får användas i sin helhet för detta ändamål. 933.818 kr
John Enbergs stiftelse för idrottens främjande att utse och belöna personer som ideellt och oavlönat, i egenskap av ledare eller på annat sätt, gjort betydande insatser för främjande av idrott och fysisk aktivitet, i första hand bland ungdom men även bland äldre, och i båda fallen på ren amatör- och motionsnivå. Stiftelsens domäner begränsas till området för Skellefteå kommun och verksamhetsområdet för i järnvägssamhället Bastuträsk befintliga två idrottsföreningar. Till motor och hästsport knuten aktivitet är undantagen som kvalificering för möjligheten att tilldelas fondmedel. 93.292.325 kr
Stiftelsen Gösta Milwards minnesfond, Frimurarelogen Linköping Stiftelsens uppgift är att ansvara för förvaltning av fondens medel och besluta om utbetalningar av fondens avkastning enlighet med Gösta Milwards testamente som utgör stiftelseurkund. Avkastningen skall år för år utdelas till hjälpbehövande bröder enligt logestyrelsens beslut. 932.840 kr
Stiftelsen Karl Lignells Fond II Främjande av Jämtlands läns Konstförenings museala verksamhet, lämpligen genom ordnandet av en tidsbestämd, årlig, representativ utställning av jämtländsk-norrländsk skulptur- och målarkonst från tiden före andra världskriget (1940). Varierande inlåning från främmande museer blir naturligen en nödvändighet. 932.023 kr
Stiftelsen Märta och Assar Isacssons Minnesfond Stiftelsens avkastning skall användas till vård och skötsel av Linköpings Godtemplares Studiecirkelbibliotek i Gamla Linköping samt för övrigt till rörelsens bästa. 931.947 kr
Stiftelsen Nässjö Barnkolonier Stiftelsens ändamål skall vara att genom årlig utdelning av avkastningen på förmögenheten ge stöd till barn och barnfamiljer bosatta i Nässjö kommun, som på grund av sjukdom, handikapp, sociala förhållanden eller liknande, behöver stöd som ej kan ges av samhället. Stöd kan även ges till föreningar, organisationer, projekt eller liknande, som verkar för barns välbefinnande. 9.316.067 kr
Stiftelsen Karl Oskar och Frida Johanssons i Grissjötorps donationsfond Av avkastningen årligen avsätta en tiondel av kapitalet och utdela återstoden till sådan kulturell verksamhet inom förutvarande Godegårds kommun (Godegårds socken) som tjänar en strävan att bevara resterna av den gamla socknens säregna kultur. 9.312 kr
Stiftelsen Vitus John Johansson och Linnéa Gunhilda Johansson Fastighetens avkastning skall användas till främjande av det kyrkliga gudstjänstlivet inom församlingen samt till församlingskyrkans underhåll och vård. 930.981 kr
Stiftelsen Johan Jakob Anderssons donationsfond Fondens avkastning skall användas för bekostnad av sjukvård, men även till stocial/diakonal verksamhet bland sjuka, äldre, behövande barn och ungdom och andra inom Trehörna församling. 930.735 kr
Stiftelsen syskonen Hedvig och Otto Ungerts donation 1/ Av den årliga räntan utbetalas varje år kr. 1.000:- till makarna Malte och Jenny Mårtensson, Odengatan 15, Jönköping, så länge de äro bosatta i Jönköping. Avlider någon skall beloppet oavkortat under nämnt villkor utgå till den efterlevande maken.2/ Av årliga räntan utbetalas kr. 1.000:- till redaktör Per Lundevall, S. Kyrkogatan 4, Lidköping, så länge han lever. 3/ Den återstående räntan skall årligen efter kyrkorådets bestämmande som studiehjälp utbetalas till en eller flera teologie studerande vid Rikets universitet, vilka avse att ingå i Svenska Kyrkans tjänst och skall räntan i 1:a hand utgå till sådana studerande, som äro födda eller kyrkoskrivna i Jönköping. 93.025 kr
Stiftelsen donationen N J och Anna Nilssons minne Välgörande ändamål - företrädesvis till hjälp åt behövande ålderstigna och sjuka inom Ålems församling. 9.283.599 kr
Stiftelsen Matarengihem Stiftelsen har till ändamål att inom Övertorneå socken förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen, som skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag, skall icke bedriva anna byggnadsverksamhet än sådan, till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd. 92.710 kr
Stiftelsen Arne o Kerstin Sandströms forskningsfond för reumatologisk forskning Stiftelsens ändamål är att främja reumatologisk forskning 927.043 kr
Stiftelsen Palm och Ansgarius Fond Stiftelsens avkastning skall användas till Stengårdshults kyrkas förskönande 926.153 kr
Stiftelsen Ester och Edvin Ljungbergs Idrottsfond Fonden har till ändamål att främja den samlade idrotten inom Norrbotten Idrottsförbund för ungdomens förkovran inom sin egen idrottsgren. 925.739 kr
Stiftelsen Gunilla Welanders fond För handikappade, framför allt CP-skadade utdela bidrag för rekreation, rekreationsresor, utflykter och förströelse. Sökande skall vara permanent bosatt i Högsby kommun. 923.642 kr
Maja och Albert Johanssons stiftelse, Mossebo Gästhem Med Mossebo säteri i Pelarne socken alla där befintliga inventarier och lösören skall förfaras sålunda.Stiftelsens ändamål är i huvudsak:att ordna fri eller så billig vistelse som möjligt åt sådana, som är i behov av vila. De må främst komma i fråga, som äro födda eller hava varit bosatta i Pelarne. Lika förmån må i andra hand ägas av medlemmar av Vimmerby stadsförsamling. Räcker gårdens avkastning till, må jämväl naturaförmåner eller understöd utgå till dem, som vistas å gästhemmet.Hemmet är främst avsett för enskilda, men må kunna nyttjas vid kyrkliga kurser och läger.Å Stiftelsen må givas möjligheter att för själens vederkvickelse inrymma ett gårdskapell, där morgon- och aftonböner hållas, samt att i där befintliga ekonomibyggnader upprätta ett härbärge för ungdom.Säteriets corps de logi, som vi själva bebo, ävensom däri befintliga lösören, förordna vi skall i alla framtid kvarstå som ett kulturminnesmärke.Ur Stiftelsens medel må vår gravfond förnyas varje fyrtionionde år. 923.220 kr
Stiftelsen Gösta Milwards minnesfond inom Odd Fellow Logen N:o 91 Stångebro Stiftelsens uppgift är att ansvara för förvaltning av fondens medel och besluta om utbetalningar av fondens avkastning enlighet med Gösta Milwards testamente som utgör stiftelseurkund. Avkastningen skall år för år utdelas till hjälpbehövande bröder enligt logestyrelsens beslut. 922.984 kr
Stiftelsen Sune Alméns minnesfond Stiftelsens ändamål skall vara att med fondkapitalets avkastning främja lokalhistorisk forskning i Jönköpings län och ungdomsverksamheten inom dess hembygdsrörelse. 921.013 kr
Stiftelsen John Larssons Minnefond Avkastningen jämte 10 procent av kapitalet skall årligen användas till församlingsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet samt körverksamhet. 920.189 kr
Stiftelsen Hälsofonden Stiftelsens ändamål är att ge ekonomisk stöd till medicinska forskningsprojekt av god kvalitet och/eller stipendier för medicinska studier eller forskning. I enlighet med andra donatorers önskemål skall stiftelsen även kunna stödja forskning antingen inom specifika sjukdomsgrupper eller medicinsk forskning vid angivet sjukhus i Östergötland. Geografiskt avgränsade medel skall dock göras tillgängliga för hela destinatärkretsen vid avsaknad av ansökningar om medel för forskningsprojekt av god kvalitet under en period om fyra på varandra följande år. 9.200.526 kr
Gösta Hägglunds Insamlingsstiftelse Att årligen dela ut stipendier till personer verksamma inom Örnsköldsviks kommun, för att i Gösta Hägglunds anda stimulera innovationer och tekniskt utvecklingsarbete, som kan stärka näringslivet i Örnsköldsviks kommun. 919.535 kr
Stiftelsen Stens Bruk AB, J Fröberg donationsfond. Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte användes reserveras för utdelning under kommande år. Vid disposition beaktas urkundsföreskrifterna så långt möjligt, dock att manliga och kvinnliga elever likställes. 91.830 kr
Stiftelsen Erik Tanners fond Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras kapital och återstoden, dock minst 5 000 kronor, utdelas årligen till studeranden vid Luleå universitet, som med framgång absolverat åtminstone de två första årskurserna för bergsvetenskap och som ingiver förhoppningar om att i framtiden vara bergsvetenskaperna till gagn, eller till en yngre, från avdelningen utexaminerad bergsingenjör, som vid avdelningen bedriver fortsatta studier eller forskningsarbete. Finländsk inföding, som till språk och sinnelag bevisligen är svensk, tillkommer företräde vid understödets erhållande, ifall han genom sina avlagda kunskapsprov visat sig vara förtjänt av understöd. 915.417 kr
Stiftelsen Ingeborg och Folke Löfs Minnesfond Av avkastningen skall årligen utdelas kulturpriser för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildande konst, teater och konsthantverk och därmed jämförbara områden, till personer verksamma inom västra Östergötland, men huvusakligen inom Ödeshögs kommun, eller till personer födda inom Ödeshög men verksamma på annan ort i landet. Av avkastningen skall fem procent läggas till kapitalet. 9.138.077 kr