Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Vera och Torsten Nothins stiftelse Stiftelsens medel ska användas till kyrkans eller kyrkogårdens förskönande. 966.552 kr
Ströms Blomsterinsamlingsstiftelse Lämna bidrag till mindre bemedlade familjer, som förlorat någon anhörig, av vilken de varit ekonomiskt beroende (begravningshjälp), att lämna något bidrag till i första hand familjer, som besvärats av långvarig sjukdom och äro i svaga ekonomiska omständigheter (sjukhjälp) samt att anslå medel till det s.k. frivilliga församlingsarbetet och till andra allmännyttiga och välgörande ändamål. 96.511 kr
Stiftelsen kapten Wilh Edvalls Fond Stipendium utdelas årligen av föreningens styrelse till sådana föreningens medlemmar, som genom deltagande i utbildningskurser gjort sig därav förtjänta. Undantagsvis må stipendium tilldelas den, som nedlagt särskilt arbete för föreningen och dess verksamhet. Stipendium bör utdelas högtidligt, lämpligen å föreningens årsmöte. De är att anse som hedersgåvor och böra årligen utdelas, då i tider av försvarsolust och mindre intresse för föreningens uppgift även måttliga förtjänster böra belönas. 963.894 kr
Stiftelsen Mullsjö folkhögskola Stiftelsens syfte är att i anslutning till Svenska Alliansmissionen bedriva folkhögskoleverksamhet på kristen grund och i kristen anda. 9.635.268 kr
Stiftelsen M E Liedbergs räddningshemsfond Stiftelsen har till ändamål att genom bidrag eller annat stöd möjliggöra meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom i kommunen. Stödet skall utgå från individens behov. (Se permutationsbeslut från 1977 och 1998). 9.590.628 kr
Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs Minne Av fondens årliga avkastning skall minst 10 % återföras och läggas till kapitalet. Resterande del skall utdelas till behövande äldre kvinnor inom Linköpings stift, med företräde för dem som bor eller har bott i Eksjö stad, som stöd till boendekostnader. Medlem av familjen Tesch som uppfyller uppställda villkor skall alltid ha företräde framför andra. 958.840 kr
Stiftelsen Sunds Ridvänner Stiftelsen Sunds Ridvänner har till ändamål att stödja och främja ridsporten inom Sunds ridklubb genom att anslå medel för utveckling av ungdomsverksamhet och tävlingsverksamhet för ridklubbens medlemmar, varvid tyngdpunkten skall läggas på utbildnings- och kursstöd liksom annan utvecklande verksamhet till ridsportens fromma. 957.357 kr
Stiftelsen Laila Reutergårdhs idrottsstipendium Fondens årliga avkastning jämte 5% av kapitalbeloppet ska normalt (se testamentet punkt 4) årligen i samband med läsårsavslutningen tilldelas en elev ur avgångsklasserna vid Rödsleskolan i Oskarshamns kommun.Som kriterier för stipendiet gäller att stipendiaten ska ha visat ett genuint intresse för idrott och hälsa samt vara ett föredöme för sina kamrater i fråga om engagemang, osjälviskhet och omtanke om andra. 95.579 kr
Tinneröstiftelsen Stiftelsen har till ändamål att lämna driftbidrag till den årliga skötseln av naturreservatet för att bevara och utveckla områdets natur- och kulturmiljövärden samt göra området tillgängligt för besökare. 9.554.736 kr
Folketshusstiftelsen Hullsta Gård Att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna förvaltnings- och samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet och därmed sammanhängande verksamheter samt att genom upplåtelse av hyresrätt tillförsäkra Sollefteå kommun, Byggnadsföreningen Folkets Hus, föreningar och organisationer förvaltningslokaler. 9.547.091 kr
Stiftelsen Kalmar läns landstings samfond för lantmannaskolor Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som icke utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användas för elever vid landstingets skolor för lantbruks- och trädgårdsutbildning till premier, stipendier och studieresor. 95.233 kr
Insamlingsstiftelsen Evangelical Mission SOS International Stiftelsens ändamål skall vara - att genom insamling av medel understödja evangelisationskampanjer på olika platser och hos olika folkgrupper i skilda delar av världen som inte nåtts av evangelium- att stödja ledarträning för pastorer och övriga församlingsarbetare på orter där kampanjer genomförs. 951.896 kr
Stiftelsen Lexicon Stiftelsen har att med löpande insamlingsverksamhet, egna förvaltade medel och överskott från egen näringsverksamhet, bedriva verksamhet enligt följande; Att premiera studerande som visat flit och framgång, samt Att i övrigt stödja barn och ungdoms vård och fostran 950.180 kr
Gustav och Nicolina Israelssons Minnesfond Avkastningen skall årligen användas till stöd för hembygdskultur och miljövård inom den del av kommunen som före kommunsammanslagningen 1970 utgjorde Lycksele stad samt Lycksele landskommun, enligt följande riktlinjerHembygdskultur: Att i första hand stödja och uppmuntra insatser vars syfte är att långsiktigt bevara, dokumentera eller åskådliggöra föränderliga samhällsskeenden och levnadssättMiljövård: Att i första hand stödja och uppmuntra insatser vars syfte är att långsiktigt bidra till skydd av miljö och hälsa, till en hållbar försörjning eller till en mer effektiv användning av energi och andra naturresurser. 947.619 kr
Stiftelsen Marsbäcken Stiftelsens ändamål skall vara att av ägaren, Västerviks stad, arrendera Marsbäckens friluftsanläggning att användas för ledarutbildning, lägerverksamhet och föreningsliv. 945.821 kr
Stiftelsen Stationsförman Nils Erik Eriksson och hans hustru Emma Kristina Erikssons fond Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande, främst äldre svenska medborgare, med företräde för den som ej kan erhålla offentlig vård inom rimlig tid och för den som är född, uppvuxen eller kyrkobokförd i Hedvigs församling, Norrköpings kommun. 943.069 kr
Stiftelsen för Telematikens Utveckling Stiftelsens ändamål är att främja forskning, utbildning och undervisning inom data och telekommunikation, särskilt såvitt avser Internet. Stiftelsen skall bland annat kunna lämna bidrag till inköp av utrustning, anslag till forskarstipendier och bidrag till studieresor. 9.427.268 kr
Bassestiftelsens insamlingsstiftelse Att 85 % av årliga intäkter till stiftelsen skall användas till följande ändamål:- att verka för trivsel och omvårdnad för barn som vårdas inom barn- och ungdomsklinikens slutna vård vid Östersunds sjukhus- att verka för utveckling av ett åldersanpassat omhändertagande ur sociala, psykologiska och existentiella aspekter för barn som vårdas inom barn- och ungdomsklinikens slutna vård vid Östersunds sjukhus- medlen är inte avsedda för forskningsändamål, medicinsk utveckling och behandling, utbildning, kurser och kursresor utanför klinikens ram.Resterande 15 % skall fonderas för administration, marknadsföring och framtida aktiviteter i stiftelsen. 941.470 kr
Stiftelsen Gustaf Fröbergs Fond För Näringslivets Främjande Stiftelsens ändamål är att främja landets näringsliv, särskilt genom att ekonomiskt stödja hantverk, handel och mindre industri i Sundsvall. 940.820 kr
Stiftelsen Frejas fond Att främja sådant vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete som- främjar demokratin, särskilt i förhållande till de starka krafter som den internationaliserade eko- nomin och marknaden utgör- verkar för ekologiskt hållbara system och metoder för produktion, konsumtion och boende- stärker kvinnornas inflytande med sikte på balans mellan könen- verkar för helhetssyn, humanism och socialt ansvar inom ekonomi och politik- höjer utbildningsnivån och bidrar till opinionsbildningen inom ovan nämnda områden. 9.390.504 kr
Stiftelsen Juris doktor H Cavallis pensionsfond Understöd till behövande efterlevande efter civila (icke- militära) statliga tjänstemän, med företrädesrätt för personer födda i Kronobergs och Malmöhus län 937.835 kr
Stiftelsen Margit Jacobssons Minne Avkastningen av kapitalet skall tillfalla behövande ålderstigna inom S:t Olai församling. 936.013 kr
Asta och Ragnar Wittikos stiftelse för näringslivsutveckling i Haparanda-Övertorneå Stiftelsens medel skall användas på så sätt att en del av förmögenhetens avkastning årligen skall fördelas mellan 2-3 personer, födda och boende i Haparanda-Övertorneå kommuner, vilka främjat näringslivsutvecklingen i nämnda kommuner. Om ingen destinatär kan utses kan utdelningen uppskjutas till kommande år. 935.908 kr
Insamlingsstiftelsen Självhjälpsfonden Att - i den mån bidrag icke skall utgå av allmänna medel - av stiftelsens avkastning lämna understöd till behövande inom Undersåkers f d kommun. 93.472 kr
Filadelfiaförsamlingens i Arjeplog Hotellstiftelse Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att anskaffa och förvalta fastigheter i Arjeplog, att där driva hotellrörelse och därmed förenlig verksamhet samt att använda överskottet av rörelsen till att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning ävensom religiös, välgörande och annan allmännyttig verksamhet. 9.339.332 kr