Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd i Västerbottens län Samfondens disponibla avkastning skall, sedan minst tio och högst 20 procent därav lagts till kapitalet, användas för utgivande av bidrag till behövande i Västerbottens län i syfte att förbättra deras sociala förhållanden. 718.531 kr
Insamlingsstiftelsen Linköpings slotts- och domkyrkomuseum Insamlingsstiftelsen har tillkommit i syfte att ett slotts- och domkyrkomuseum skall anordnas på Linköpings slott. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att ur den löpande avkastningen på stiftelsens förmögenhet driva detta museum. 7.178.121 kr
Stiftelsen Mi Casita, Insamlingsstiftelse för u-hjälp, Aneby Att tillgodose behoven av sociala och filantropiska insatser i samband med missions- och u-hjälpsarbete, att för sådant bistånd samla in och förmedla ekonomiska och materiella gåvor samt ansöka om anslag och bidrag för samma ändamål, att uppehålla och utöka verksamhetsinsatserna genom informationsverksamhet i Sverige om sådana behov av och möjligheter till bistånd i fattiga länder. 71.708 kr
Bert Anderssons Insamlingsstiftelse för Unga Fälttävlansryttare Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja fälttävlanssporten. Till förverkligande av detta syfte skall stiftelsen årligen bland annat utdela stipendium till unga fälttävlansryttare.Till fullgörande av stiftelsens ändamål får tagasi anspråk avkastning av stiftelsens kapital. 71.521 kr
Stiftelsen Fonden för Cancerforskning i Medelpad, Henry Kjelléns Minnesfond Forskningsstipendier inom sjuk- och hälsovård i första hand cancerforskning. Forskningsstipendier kan även avse eller inkludera studieresor. Stipendiater skall vara personer bosatta inom Medelpad. 7.147.737 kr
Stiftelsen Fiskekrokens fond Stiftelsens ändamål ska vara att stödja aktiviteter riktade till människor med psykosociala funktionshinder bosatta i Härnösands kommun. Sökande, som ska kunna medges medel, ska vara föreningar eller andra associationer verksamma i Härnösands kommun och som har verksamhet i enlighet med stiftelsens ändamål. 712.794 kr
Stiftelsen Rolf Carlesons Minnesfond Att via stipendier och på annat sätt i Örnsköldsvik stimulera medicinsk fortbildning och forskning inom företrädesvis det kirurgiska verksamhetsområdet. 712.217 kr
Carolina Svenssons stiftelse Disponibel avkastning skall användas till kommunens bästa på sätt kommunstyrelsen finner lämpligt; i första hand till förmån för kommundelen Vikingstad.I intet fall får avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. 710.604 kr
Ulla Ekmans stiftelse Att äga och förvalta fastigheten Lästa 8:17 i Ytterlännäs församling. Fastigheten skall nyttjas för gudstjänster och verksamhet enligt Svenska kyrkans ordning samt för annan ideell verksamhet, som tjänar bygdens intressen. 709.200 kr
EFI Fadder Insamlingsstiftelse Stiftelsens ändamål är att ta emot, förvalta och administrera de medel och materiella resurser som samlas in och sedan förmedla dem vidare till Fundatia Crestina Elims verksamhet bland utsatta människor i Rumänien. 70.841 kr
Stiftelsen Lantbrukarnas stipendiefond i Västerbotten Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja förtroendemannautbildning och fortbildning inom eller med anknytning till lantbruksnäringen. Stiftelsen får därutöver i ringa omfattning främja annat ändamål som gynnar lantbruksnäringen. 7.078.196 kr
Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål Att genom investeringar i anläggningar, produktutveckling, branschvis marknadsföring, kompetensutveckling, konsultinsatser i företag, projektverksamhet eller liknande i form av lån och/eller bidrag göra insatser i näringslivsbefrämjande syfte i den bygd som berörs av respektive vattenföretag. 707.323 kr
Stiftelsen för främjande av yrkesutbildning inom gymnasieutbildningen i Norrköping, bygg- och anläggningsteknisk verksamhet, Byggfonden. Stiftelsens ändamål skall vara att till fullföljande av den verksamhet som bedrivs enligt bifogade historik ekonomiskt bidraga till i första hand- förstärkt kostersättning- personlig utrustning för elever- ersättning för förstört material-verktyg för elever- kostnad för att stimulera eleverna att bli goda yrkesmän- övriga med syftet förenliga ekonomiska bidrag som styrelsen är överens om. 705.729 kr
Stiftelsen Gerda Peterssons, Stenshult, minnesfond Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet användas för att hjälpa personer som är fast bosatta inom den del av Sävsjö kommun som utgörs av f.d. Vrigstads kommun (Vrigstads och Hylletofta församlingar)i första hand till ekonomiskt bistånd åt den som drabbats av missväxt, brand eller förlust av djur och därvid lidit så stor skada att de är i behov av hjälp eller för förbättring av lantbrukares bostäder för att underlätta husmoderns arbetsbörda (dvs. i enlighet med föreskrifterna för Gerda Peterssons, Stenshult, minnesfond i testamente den 23 april 1952.)i andra hand för bidrag till enskild lantbrukare eller arrendator som har behov av en längre ledighet och inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att täcka kostnaderna för ersättare i jordbruket och rekreationsresa. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med skattemedel. 705.168 kr
Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek har till ändamål att äga och förvalta stiftelsens samlingar och övrig egendom samt göra samlingarna tillgängliga till gagn för hela länets befolkning. Av den årliga avkastningen ska en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen får användas till ändamålet. 7.050.000 kr
Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik i Gnosjö Stiftelsens ändamål är att förvalta fastigheten Gårö 1:270 med därtill hörande byggnader och anläggningar samt i dessa förvarade inventarier m.m. samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.Förvaltningen bör ske på ett sådant sätt att den nuvarande industrimiljön bevaras så orörd som möjligt. Byggnader, anläggningar och inventarier bör sålunda underhållas så att anläggningen som helhet kan drivas under längre eller kortare perioder. De bör också i den mån detta är praktiskt möjligt, hållas tillgängliga för allmänheten, då någon dylik industrimiljö knappast kan återfinnas någon annorstädes. 703.953 kr
Stiftelsen Carl och Maria Ahlström Stiftelsens avkastning skall användas för beredande av understöd eller bekostande av vård å sjukhem, vilohem eller anstalt eller i enskilt hem åt psykiskt sjuka personer, män eller kvinnor, även minderåriga, dels i egentlig mening sinnessjuka, dels och sådana som drabbats av själslig ohälsa av annat slag än verklig sinnessjukdom. 7.034.826 kr
Stiftelsen Leon, Margit och Anita Erikssons minnesfond Stiftelsens avkastning ska användas för rekreation och resor bland utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. 70.267 kr
Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse inom Umeälvens dalgång Stiftelsens ändamål är att handha vår kvarlåtenskap och främja all forskning och läsning i den lapska/samiska munart, som talats/talas på båda sidor av Umeälven och som omfattar södra Lappland.Stiftelsen skall fullgöra sitt ändamål genom att hålla Ramseles 1:18:s byggnader och övrig utrustning i gott skick, ev. hyra ut byggnader för tillfälligt boende. Att bevara böcker, skrifter, manuskript och ljudband och hålla detta materiel tillgängligt för läsning och forskning. Vår munart, som är vårt ärvda språk, skall hållas levande. Dör vår munart, dör vår kultur. Föremål som finns eller kan förvärvas inom den gamla same- och bondekulturen, kan ägas av stiftelsen och hållas tillgängliga.Att främja användandet av de i området befintliga lapska ortnamnen, att främja nyuppteckningar av glömda eller delvis glömda lapska ortnamn inom området.Ändamålet kan också fullföljas genom utgivande av stipendier för inlärande av vår munart, den som talas inom Umeälvens dalgång och södra Lapplande. Det är vår förhoppnng att lappar/samer och andra intresserade intensivt studerar vår munart och för kunskapen vidare. Grunden härför är de anvisningar, som finns i böcker, ortnamnsböcker och skrifter av Bertil och Valborg Wiinka samt upptagna tonband, som finns i deras ägo, och stavning enligt dessa böcker och i likhet med ordlista och systematik, som utgivits av Erik Nilsson-Mankok. 702.601 kr
Stiftelsen Gymnasieskolans samfond inom Sollefteå kommun Till stipendier och premier till elever i kommunens gymnasieskola. 700.294 kr
Stiftelsen Mo Ångsåg Att förvalta mark, byggnader och kapital som Mo och Domsjö AB samt Riksantikvarieämbetet under vissa villkor ställt till stiftelsens förfogande jämte andra bidrag till verksamhet för gamla maskinhusets bevarande. 700.210 kr
Stiftelsen Ersättningsfonden för utsyningsförmånen på Böda kronopark Förvaltning av fonden. Av fondens avkastning skall årligen 10% läggas till kapitalet. Återstoden skall fördelas med en tiondel till varje tidigare utsyningsberättigad socken att användas till stipendier åt ungdomar som äger, eller vars föräldrar äger, utsyningsberättigad jordbruksfastighet och som bedriver studier över grundskolenivå. Avkastningen kan även användas till hembygdsvård, dock att högst 10% av avkastningen får användas till sistnämnda ändamål. 699.528 kr
Svenska Parkinsonstiftelsen Stiftelsens ändamål är att medverka till och genomföra utbildning, informations- och upplysningsarbete samt understödja kunskapsbefrämjande insatser rörande Parkinsons sjukdom. 69.887 kr
Willy Landsbergs stiftelse Stiftelsens ändamål är att förvalta de medel Willy Landsberg testamenterat till direktionen för centrallasarettet i Umeå för stöd till sådana som behöver konvalescentvård och som i dag inte bekostas av allmänna medel. 69.887 kr
Parkstiftelsen Årliga avkastningen skall användas till underhåll och förskönande av den av Källarmästaren Peterson anlagda parken vid Ingsbergssjön inom samhället. 6.984 kr