Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Stiftelsen Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål Stiftelsens disponibla avkastning skall användas till stöd åt behövande inom kommunen, t exa för att företa en bad- eller rekreationsresab för att anskaffa kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syn- eller hörselnedsättning eller annat handikappc för att vistas på läger ellerd för annat härmed jämförligt ändamål, vilket bedöms påkallat för den enskilde 7.411.617 kr
Lagergrenska stiftelsen Stiftelsens avkastning skall för evärdeliga tider användas till pensioner åt änkor eller barn efter avlidna ämbets- eller tjänstemän, vilka varit i Norrköpings stads tjänst. Ränteinbesparingar bör läggas till kapitalet. 741.000 kr
Stiftelsen David Sandströms minnesfond Att främja ungdoms vård och uppfostran genom utdelning av rese- och/eller utbildningsstipendier till inom Sollefteå kommun bosatta ungdomar, aktiva inom friluftsliv och idrott. Fonden skall vidare ge ut stipendier till inom Sollefteå kommun bosatta personer som ideellt arbetar som ungdomsledare inom friluftsliv och idrott. 740.694 kr
Stiftelsen Bröderna Simon och Artur Karlssons minnesfond Avkastningen skall tillfalla pensionärer och personal på Solgården i Ingatorp för trivselbefrämjande åtgärder. 739.399 kr
Stiftelsen Träcentrum Nässjö Enligt stiftarens förordnande skall ändamålet tillförsäkras genom - utbildnings- och kunskapsspridning- metod- och produktutveckling- marknadsföring, designutveckling och datoranvändning- utställningar och konferenser- kunskaps- och resursbank. Stiftelsen kan på sikt äga och förvalta lokaler för sitt ändamål. 73.927.635 kr
Swartziska friskolans i Norrköping stipendiestiftelse Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av stipendier eller andra understöd möjliggöra för i Norrköping folkbokförda den 1 november föregående år, företrädesvis behövande ungdomar, vilka undervisats i Norrköpings grundskola, att erhålla yrkesutbildning i andra av Skolverket godkända skolor eller vidareutbildning i pågående praktisk yrkesutövning, främst inom yrkesorienterande utbildning. 7.369.742 kr
Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Stiftelsen har till ändamål att allmänt främja turistnäringen inom f.d. Tännäs kommun, genom att stödja lokala initiativ inom turistområdet och vara en aktiv samarbetspartner för verksamma aktörer inom den lokala turistnäringen. 7.368.708 kr
Fjällsjö magasinsstiftelse Avkastningen skall användas uteslutande till utdelning av stipendier till ungdom från Fjällsjö och Bodums socknar, vilka utbildas inom jordbruk och skogsbruk, samt till fornminnesvård och fornminnesgård inom ovannämnda socknar. 73.657 kr
Stiftelsen Fru Maria Wesséns minne Av den årliga avkastningen lägges hälften till fonden för dess ökande och hälften årligen ställes till dispostion för Gustav II Adolfsföreningens styrelse som därav äger använda hälften till nödiga reparationer å föreningens byggnad för pauvres honteux och till inköp av ved åt dem och hälften till utdelning bland behövande pauvres honteux i Sundsvall i den ordning föreningens styrelse närmare bestämmer. 734.514 kr
Johan Öbergs donationsstiftelse Pensionsfond till uppgift att bereda understöd i form av pensioner till sjökaptener, sjökaptensänkor, styrmän och styrmansänkor, bosatta i Härnösand. 734.256 kr
Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen (ISB) Att möta ett allt större behov som finns av utbildning och sjukvård bland barn och mödrar i olika länder i vår värld. Att genom olika former av insamlingar och erhållna bidrag från människor och organisationer i Sverige och andra länder kunna bidraga till att främst barn får en möjlighet till en grundläggande utbildning i elementära färdigheter som att kunna läsa, skriva och räkna. Olika former av vocational training (yrkesskola) kan bli aktuellt liksom alfabetiseringskurser för vuxna. Även sjuk- och hälsovård för aktuella grupper liksom utgivning av litteratur som främjar grundarnas avsikter kan bli aktuella. Vidare skall stiftelsen avsätta medel i en katastroffond som skall tjäna som akut hjälp till nödlidande efter en svår storm, översvämningar eller liknande naturkatastrofer. 732.635 kr
Stiftelsen Ölands Landskapsmot Forsknings- och Stipendiefond Att främja och uppmuntra öländska ungdomar till fortsatta studier över gymnasienivå,att stödja vetenskaplig forskning som främjar öländsk verksamhet och intressen ochatt stödja hembygdsvårdande verksamhet på Öland. 730.563 kr
Stiftelsen Inger, Arne och Astrid Oscarssons donationsfond Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning som befrämjar entreprenörskap och/eller förnyelse i näringslivet. Stiftelsens medel tillägnas och förvaltas av Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB. 7.299.000 kr
Stiftelsen för understöd åt änkor efter präster och andra anhöriga Stiftelsens ändamål är att ge underståd åt änkor efter präster eller annan behövande anhörig. 729.863 kr
Stiftelsen Fritidsgårdar Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomens vård och fostran eller utbildning, allt i kristen anda. 7.282.215 kr
Per Wikströms Biblioteksstiftelse för skönlitteratur Ändamål att möjliggöra anskaffningen av skönlitteraturtill Sällskapets bibliotek. 728.215 kr
Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning som är av betydelse för SCA-koncernens verksamhet. 72.815.000 kr
Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö Stiftelsens ändamål är att främja kulturminnesvård och vetenskaplig forskning genom att verka för att bevara den helhetsmiljö som är karaktäristisk för Medevi brunn och som består i det unika sambandet mellan brunnsanläggningen och det möbel- och inventariebestånd som har bibehållits väsentligen oförändrat. 726.593 kr
Anna och Nils Håkanssons stiftelse Att främja vetenskaplig undervisning och forskning för att på detta och annat sätt främja landets skogsbruk.I första hand skall skogsbruket inom Norrlands inland främjas. 7.237.226 kr
Stiftelsen Hilma och Alexis Lindebergs Ödemarksfond Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas i första hand åt behövande mödrar med flera barn samt för vård - bland annat genom anskaffande av kläder, skodon eller livsmedel - samt fostran av barn, tillhörande företrädesvis fattiga småbrukar- och arbetarfamiljer, i andra hand för vård av och hjälp åt behövande ålderstigna sjuka eller lytta och i tredje hand, under förutsättning att icke övriga ändamål därigenom har blivit eftersatta, för hjälp till självhjälp. Hjälpen ska i första hand gå till sådana nödställda människor, som är boende i stiftets ödemarker. 723.508 kr
Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen har till uppgift att äga och förvalta Sommarhagen och Arnljotlägden och annan egendom, som kan tillfalla stiftelsen, samt att trygga denna egendoms användande i kulturfrämjande syfte, i första hand genom Arnljotlägdens upplåtande för uppförande av "Arnljot" och andra dramatiska verk av Wilhelm Peterson-Berger.Stiftelsen skall, så långt det är möjligt med hänsyn till ekonomiska och andra resurser, verka för att Wilhelm Peterson-Bergers musikaliska och litterära verk hållas levande och att kännedom om dem sprides till allt vidare kretsar inom vårt land och, om tillfälle därtill gives, även utomlands. 723.075 kr
Signe och Anna Gahms stiftelse Stiftelsens avkastning skall i första hand användas till underhåll av två gravar på Johannes gamla kyrkogård i Norrköping, och till återstående belopp till årliga understöd åt aktningsvärda i Norrköping mantalsskrivna kvinnor, vilka är att anse som pauvres honteux. 723.000 kr
Stiftelsen Gideågården Att tillgodose Gidåeområdet med lokaler för samhällets behov genom att äga, förvalta och hyra ur lokaler 7.208.630 kr
Stiftelsen för ekonomisk forskning i Umeå - Handelshögskolan i Umeå Att ekonomiskt trygga uppbyggnad av och framtida verksamhet för en handelshögskola vid universietet i Umeå genom att förstärka forskningen och utbildningen i första hand i företagsekonomi, men även inom angränsande ämnesområden inom den blivandehandelshögskolan, samtatt främja relationerna mellan handelshögskolan och näringslivet samt myndigheter och organisationer såväl lokalt och regionalt som nationellt. 72.027.758 kr
Stiftelsen Widerström-Liljegrenska fonden Fondens ändamål är att främja vård av ålderstigna personer. För uppfyllelsen av ändamålet lämnar fonden anslag till Föreningen Stiftelsen Hemmet, Kalmar, som ger ekonomiskt stöd åt enskilda personer, Kalmar stadsmission och till Stiftelsen för långvarigt sjuka i Södra Kalmar län. 7.193.506 kr