Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Sjuksköterskan Siv Olssons forskningsstiftelse Stiftelsens ändamål skall vara att befrämja forskning inom- hjärt- och kärlsjukdomar- cancersjukdomar- reumatikersjukdomarAv den årliga avkastningen skall 20 procent läggas till kapitalet. 7.629.082 kr
Stiftelsen Makarna Bäckman Fondens årliga avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet får användas för personer som bor i Bergs församling att utdelas till personer som på grund av sjukdom fått sin ekonomi försämrad, för kostander för eftervård, konvalescentvård och rekreationsresor, som den sjuke annars inte skulle ha möjlighet att bekosta. 762.344 kr
Karl och Anna Svenssons stiftelse till stöd åt yngre lantbrukare Att uppmuntra och stödja nystartande lantbrukare inom före detta Eksjö landsförsamling, företrädesvis yngre lantbrukare, som äro kända för sin skötsamhet. Stöd må också lämnas åt lantbrukare inom nämnt område, som oförskyllt råkat komma i svårigheter. 759.585 kr
Stiftelsen Eric E Lundins studielånefond Studielånefond för begåvade i första hand ensamstående barn från Sundsvalls stad, vilka icke kunna påräkna ekonomisk hjälp till utbildning och studier från anhöriga. 758.735 kr
Stiftelsen Karin och John Nilssons Minne Avkastningen av kapitalet delas varje jul ut bland fattiga åldringar inom S:t Olai församling. 758.111 kr
Stiftelsen Steget Stiftelsens ändamål är att, i första hand vid Stegehus, främja pedagogisk och läkepedagogisk verksamhet baserad på den av Rudolf Steiner inaugurerade Waldorfpedagogiken. 7.562.782 kr
Stiftelsen Nya Lagunen Uppföra, äga och förvalta tennis- och badmintonhallar i Ortviken Sundsvall, som i första hand skall upplåtas till anställda i stiftarnas rörelser inom sundsvallsområdet och i andra hand till andra personer att nyttjas för tennis- och badmintonspel. 755.923 kr
Stiftelsen Birgittaskolans elevfond Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för eleverna vid skolan företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, hjälp åt elev till studieresa inom- eller utomlands, gruppresor för elevernas studie- och skolresor, deras fritidsverksamhet, kulturella eller idrottsliga verksamhet eller annat för eleverna gemensamt skolsocialt ändamål samt för förvärv av materiel av skilda slag, som tillgodoser elevernas sociala behov och som inte kan bekostas med ordinarie anslagsmedel. 754.872 kr
Stiftelsen Hjälpfonden inom Sollefteå kommun Till behövande personer. 754.641 kr
Hilding och Karin Bosslers stiftelse Ändamålet är att för framtiden hugfästa minnet av en konstnär med hjärtat i Tjust. 754.603 kr
Stiftelsen Syskonen Svenfelts premie- och stipendiefond 1/5 av den årliga räntan lägges alltid till kapitalet. Återstående 4/5 användes till premier till elever vid Ljungsbro skola enligt skolstyrelsens bestämmande på förslag av vederbörande lärare. Förslaget överlämnas genom överlärarens försorg och skall vara skolstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsexamen. Om möjligt bör minst ett premium utdelas i varje klass. Härvid bör företrädesvis bokpremium komma till användning, varvid i boken angives, att densamma utdelas som premium till viss namngiven elev. Skulle fondens tillgångar medgiva, kan stipendier av lämplig storlek av skolstyrelsen tilldelas därav förtjänta elever, vilka stipendier kunna bibehållas sedan vederbörande lärjunge lämnat skolan, om studier skola fortsättas vid annan läroanstalt. 75.444 kr
Per Stjernströms stiftelse för musik och kultur i Jämtland Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation, genom bidrag, stipendier och dylikt, till enskilda eller institutioner främja kulturella och konstnärliga ändamål särskilt inom musikens område och inom ramen för dessa ändamål verka för stöd till utbildning av ungdomar från Jämtland och Härjedalen. 754.265 kr
Stiftelsen Sigrid Hains minne Bidrag till behövande personer som är bosatta i följande församlingar: Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar S:t Johannes, Heliga Korsets församling, S:ta Birgittas församling och Två Systrars församling. 7.496.017 kr
Stiftelsen Donald och Ulla Edverdtz stipendiefond Del av fondens avkastning skall utdelas till duktig studerande ungdom mellan 18 och 30 år från Hälleberga kyrkoförsamling, Nybro kommun, Kalmar län.Berättigad att söka stipendium ur fonden är den som gått ut nionde klass i grundskolan och som under större delen av sin skoltid t o m 9:an, varit bosatt och folkbokförd (tidigare mantalsskriven) i Hälleberga kyrkoförsamling. 7.492.717 kr
Stiftelsen Syskonen Lindstedts Minne För hyresbidrag till behövande familjer och kvinnor som är bosatta i Härnösands domkyrkoförsamling. 749.006 kr
Småbrukarfonden Stiftelse Disponibel avkastning skall användas till förmån för skolelever mantalsskrivna i Ödeshögs kommun, avseende följande:A Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berämvärd flit.B Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.C Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.D Hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands.EStudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.F Förvärv av materiel eller andra saker.Avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses av utdebiterade medel.Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående dontationerna. 746.889 kr
Stiftelsen Albin och Augusta Bengtssons donationsfond Till vård och skötsel av Albin och Augusta Bengtssons samt Johan August och Lovisa Bengtssons famliljegravar anslås tvåhundra kronor årligen.Etthundra kronor får årligen disponeras till de Gamlas Dag.Etthundra kronor får årligen disponeras till kyrkans prydande.Sedan skatten betalts skall återstoden av arrendeinkomsten användas till vård och hjälp åt medellösa barn och sjuka personer inom Tjällmo socken. 746.758 kr
Svensson-Svenfeldts stipendiestiftelse 1/5 av årliga räntan lägges till kapitalet. Av återstoden utgår stipendiet det ena året med 800 kr och året därpå med 1 200 kr. Ett nybildat stipendium å 800 kr skall alltid följas av ett på 1 200 kr. Stipendiat bör vara känd för begåvning, flit och gott uppförande. Rätt att erhålla stipendiet tillkommer i första rummet stiftarnas efterkommande, därefter studerande hemmahörande i Vreta kloster och slutligen övriga elever. Stipendium å 800 kr tilldelas elever vid H.a.l.. Studerande som innehaft detta stipendium och ämnar fortsätta sina studier vid någon av rikets högskolor får åtnjuta ett stipendium å 1 200 kr. 744.961 kr
Stiftelsen Lorénska donationsfonden Till förmån för skoleleverna från Öreryds församling inom Gislaveds kommun, företrädes vis förbelöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. 74.459 kr
Vetlanda Bibelcenter, Stiftelsen Att bedriva kristen bibelundervisning enligt Matt.28:19-20, och Mark. 16:15-20 genom att anordna gudstjänster,konferenser,bibelveckor,bön- och helandeskola,barn-och ungdomsmöten, evangelisation m.m. samt att bedriva kristen förskola,grundskola och gymnasium. 7.442.662 kr
Insamlingsstiftelsen Ingemar och Barbro Öhrn för Västernorrländsk ungdom Genom stipendier uppmuntra och stödja studerande vid Mitthögskolan - företrädesvis inom Västernorrlands län - som utbildar sig inom områdena naturvetenskap och miljö. 74.325 kr
Stiftelsen Katastroffonden Gustav Edström Katastrofdrabbade personer, som drabbats av svåra olyckor, invaliditet, eldsolyckor, svåra sjukdomar, ekonomiska svåra oförvållade förluster, med en viss engångssumma för varje särskilt fall, till personer med låg årsinkomst 742.754 kr
Stiftelsen Gösta Johanssons och Märta Erikssons donationsfond Att inom Rödöns församling främja ungdomars fostran och stöd i form av årliga stipendier samt dela ut gåvor till behövande ogifta pensionärer och sjukpensionärer. 741.777 kr
Stiftelsen Magnus och Julia Arhusianders donationsfond Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av kommunstyrelsen till nyttiga ändamål för den vidgade kommunen efter kommunsammanläggningar 1 januari 1965 och 1 januari 1974.Avkastningen får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 741.557 kr
J G Westmans stiftelse Avkastningen skall - sedan minst 10 procent av denna lagts till kapitalet - användas till årliga livstidspensioner om lägst 1 000 kr åt behövande personer inom Linköpings kommun som fyllt 60 år och som varit bosatta i kommunen under minst tio år före den tid ansökan om pension sker. I intet fall får avkastningen användes för att täcka behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg. 74.149.265 kr