Stipendium


Län: All /
Söktext:
Kommun:
Träffar/sida:
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Total records: 1911

Siftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)
Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse för barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning Att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.(Erhållande av anslag gäller endast till förmån för personer och föreningar inom Ingatorps kommuns gamla gränsområde, Bellö socken undantagen) 9.999.095 kr
Stiftelsen Kristin och Georg Ångströms donationsfond Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens skolväsende företrädesvis för:belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrottstipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skolahjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandetstudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,förvärv av material eller andra sakerVidare skall gälla att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel 998.196 kr
Bengt Johanssons i Nässjö Stiftelse Att förvalta av Bengt Johansson kvarlämnad egendom samt utdela årligt överskott till Nässjö Hembygdsförening 996.241 kr
Stiftelsen Carl Weimers minne Avkastningen må av kyrkorådet i Svarttorps församling till julen varje år utdelas till inom församlingen behövande. 994.748 kr
Stiftelsen Sällskapet Barnavännernas i Linköpings fond Fonden har till ändamål att lindra uppkommen nöd bland i Linköping kyrkoskrivna, behövande barn i eller före skolåldern, exempelvis genom bekostande av läkarvård, genom utdelande i december månad före jul av beklädnad, fullständig eller partiell, eller genom annan liknande åtgärd till sagda barns bästa. Företräde skall lämnas till sådana som icke erhållit hjälp från stat, kommun eller annan organisation. 99.424 kr
Personalvårdsstiftelsen Bråviken Stiftelsens ändamål är att främja vård och behandling av i första hand alkoholproblematiker anställda inom den statliga sektorn. Stiftelsen skall verka för att utveckla nya arbetsformer inom det psykosociala arbetsområdet. Stiftelsen skall bedriva uppsökande verksamhet, anordna behandlingshem, initiera reaktiverings- och friskvårdskurser samt medverka vid utbildning av personal. För att uppnå sitt ändamål skall stiftelsen äga eller förhyra samt förvalta fast och lös egendom.Om ändamålet medverksamheten måste begränsas i sin omfattning och mångfald, skall stiftelsen därutöver verka för att bl a genom stipendier främja studier, kunskapsspridning, forskning och vidareutveckling inom missbruks- och beroendeproblematiken för anställda inomi första hand de statliga verk och myndigheter som stiftelsen tidigare verkat för. 993.599 kr
Jenny o Joel Perssons Stiftelse Siftelsens ändamål är att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta församlingsbor. 992.983 kr
Stiftelsen Lilian och Torsten Antonssons donationsfond Fondens ändamål är till för korrespondensgymnasiets elever 992.668 kr
Stiftelsen Carolina Mannerstråles donationsfond Räntan skall användas till understöd åt befolkningen, helst lapparna, vid missväxtår och får under inga omständigheter användas för annat ändamål. 989.115 kr
Norrköpings Fabriksförenings Stiftelse Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning - inom eller utom Sverige - samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta. 9.890.749 kr
Stiftelsen Bergströmska donationen Att efter min död af mine efterlemnade tillgångar skola afsättas Tiotusende Riksdaler Riksgäldssedlar att användas till inköp eller uppbyggande av hus, hvilke mot billig och efter omständigheterne afpassad afgift, uthyres till bostäder åt mindre bemedlade bland Borgare och arbetsklassen inom Jönköpings stad samt deras enkor och barn; börande hvad som kan i hyror inflyta och öfverstiga hvad som erfordras till husens underhåll och bostädernas försättande i snyggt och beboeligt skick, förräntas och inflytande räntorna läggas till Capitalet till dess capitalet uppgått till det belopp, att hus ånyo kunna för antydda ändamålet inköpas eller uppbyggas, då de på sådant sätt samlade medel böra dertill användas. 985.472 kr
Stiftelsen Margit Johnssons fond 75% av avkastningen årligen tilldelas någon flicka från någon skola i Bodafors, som tänker utbilda sig inom sjukvården, övriga 25 % av avkastningen tillfaller fonden. 98.120 kr
Piteå Älvdals Sjukhus Stiftelse Stiftelsens ändamål är i första hand att stödja undervisning och utbildning samt forskning vid Piteå Älvdals Sjukhus. I andra hand kan den även stödja personalutbildning och verksamhetsutvecklande projekt vid Piteå Älvdals Sjukhus. 979.944 kr
Stiftelsen Svensk Torvforskning Stiftelsen har till uppgift att initiera, planera, genomföra samt utvärdera forskning och utvecklingsinsatser av betydelse för torvbranschen. 978.785 kr
Stiftelsen kantor Göran Peterssons donationsfond Årliga avkastningen skall lämnas till understöd åt hjälpbehövande personer inom Borgholms stad. 97.862 kr
John och Erika Teschs stiftelse Sedan vissa legatarer årligen under sin livstid erhållit vissa belopp, lägges återstoden av den årliga räntan ävensom de ytterligare räntor, som tillkomma i mån som legatarerna avlida, till kapitalet, till dess detsamma uppgår till 400.000 kronor. Då skall av fonden tagas högst 300.000 kronor till byggande och underhåll av ett hem åt ålderstigna, värnlösa bättre fattiga, som ej åtnjuta fattigunderstöd, och så inrättat, att en var erhåller ett större rum och kök jämte värme, bränsle för matlagning och ljus kostnadsfritt. Byggnaden skall vara enkel men bekväm och ligga i trädgård. Återstående 100.000 kronor kvarstår alltid och skall förökas genom räntans läggande till kapitalet, tills detta åter blivit 400.000 kronor; då förfares på nytt somovan. Den första gången bygges för kvinnor och andra gången för män.De 100.000 kronor, som kvarstå sedan en byggnad för män och en för kvinnor uppförts, kapitaliseras till 400.000 kronor, och användes sedermera årliga räntan till underhåll och utvidgande av stiftelsen. Släkt till testator eller testators man äga företräde till bostad i stiftelsen.Familjen Fjellmans grav å Östersunds kyrkogård ställes under stiftelsens vård och underhåll. 978.207 kr
Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond Fondens syfte är att genom stöd till vetenskaplig forskning inom i första hand området cancersjukdomar och omvårdnad medverka till en god vård och behandling i Jämtlands län. Fonden skall även främja utbildning samt spridande av kunskap om forskningsresultat och liknande inom i första hand dessa områden. 9.777.787 kr
Stiftelsen Linköpings domkyrkoförsamlings, Skäggetorps och Ryds församlingars samfond för diakoniverksamhet Sedan minst tio procent av föregående års avkastning avsatts till kapitalet, skall resterande avkastning användas till behövande inom Linköpings domkyrkoförsamlings, Skäggetorps och Ryds församlingar. 97.587 kr
ERIKSHJÄLPEN Insamlingsstiftelsen, Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet Stiftelsens ändamål är att bedriva kristen och social humanitär verksamhet i Sverige och främmande länder, i första hand bland barn och ungdom. 97.505.000 kr
Syskonen Gustav och Viola Holmströms stiftelse Stiftelsens ändamål skall vara att främja humanitär hjälpverksamhet. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till behövande enskilda personer och barn som lider nöd. Anslagen kan avse inom och utom Sverige bosatta och gälla kostnader för uppehälle, sjukvård och annan omvårdnad, hjälpmedel och grundutbildning för sådana personer. 9.741.328 kr
Stiftelsen Stipendiefond till minne av Michael Håkansson Stipendiet utdelas till minne av adjunkt Michael Håkansson. Syftet med stipendiet är att intressera och uppmuntra stipendiaterna till att förbättra sina kunskaper i ämnena historia, religion och samhällskunskap. Stipendiet utdelas till en (1) elev i sjunde och en (1) elev i åttonde klass vid Enebyskolan, samt till en (1) elev i sjunde och en (1) elev i åttonde klass vid Hultdalsskolan och där i första hand till elever boende i Simonstorps församling. Värde cirka 1600 kronor, eller cirka 400 kronor per stipendium. Storleken av stipendiet omräknas vid behov så att värdet i förhållande till år 1993 bibehålls. 9.736 kr
Stiftelsen Krokoms Skolsamfond Den för utdelning disponibla avkastningen användes till förmån för grundskoleelever boende inom kommunen företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. 97.342 kr
Olof och Elin Söderbergs stiftelse för medicinsk forskning och förkovran Stiftelsens avkastning skall helt eller delvis utgå i form av stipendier för forskning för bekämpande av hjärt- och kärlsjukdomar och för förkovran av läkare och annan vårdpersonal som arbetar med angivna sjukdomar.I första hand är stiftelsen avsedd för stipendier till anställda vid Sundsvalls sjukhus. I andra hand kan anställda vid annat sjukhus i Västernorrlands län komma ifråga. 971.219 kr
Stiftelsen Syskonen Mauritz och Thyri Olssons från Tomta kyrkofond Det ursprungliga kapitalet får ej förminskas, man äger respektive församlingar att för sin kyrkas prydnande och underhåll tillgodogöra sig ränte avkastningen då behov därav föreligger, man skall under sådana år då uttag av ränta ej sker denna läggas till kapitalet och kunna tagas i anspråk för kommande år. 967.608 kr
Insamlingsstiftelsen för Mikaela Vedins Minnesfond Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera skidungdomar, i åldern 14-19 år, som är medlemmar i Stockviks Skidförening. Ändamålet tillgodoses genom stipendier till den eller dem styrelsen utser. 96.756 kr